Leje af skolen

Leje af skolen

Gældende fra d. 1. august 2012

Kun forældre eller skolekredsmedlemmer kan leje Friskolen i Lemming. Lejen betales forud og går først og fremmest til skolens udgifter til el, varme og renovation, der er en følge af lejen. Prisen for leje er kr.: 450,- og er det beløb, der betales for f.eks. en dag / weekend.
Forældres brug af skolen kan ingenlunde forhindre skolerelateret brug, lokalerne kan ikke reserveres, hvis skolen har planlagt aktiviteter.

Lejer kan først benytte lokaler, køleskab m.m. efter kl. 16.00 om fredagen.

Skolens flag er på lærerværelset, og man må gerne hejse flaget. Dog skal alm. flagregler respekteres, f.eks. nedtagning ved solnedgang. Det er lejers ansvar at aflevere et tørt og sammenlagt flag efter endt leje.

Skolens inventar som musikinstrumenter, Edb-udstyr, go-carts må ikke benyttes af lejer.

Benyttes skolens møblement opstillet anderledes end i den almindelige hverdag, er det lejers ansvar at aflevere lokalerne med samme bordopstilling, som ved modtagelsen.
Lejer må gerne benytte skolens udstyr i køkkenet, det gælder både bestik, gryder oma.
Skolen har en del, - både bestik, glas og tallerkner. Vi forventer alt rengjort og på plads efter brug. Ligeledes skal opvaskemaskinen være tømt ved aflevering.
Det er lejers ansvar, at meddele skolen, hvis der er ødelagt glas eller lign. Lejer er erstatningspligtig, og vil blive opkrævet et beløb

svarende til nyanskaffelse af det ødelagte.Skulle brugen af skolen mod forventning medføre, at et eller andet går i stykker, er det lejers ansvar umiddelbart at meddele dette til skolens ledere. Lejer må ikke selv reparere itugået inventar, bygning eller udstyr. Lejer er erstatningspligtig også for dette.

Lejer skal tage alt med sig igen det være sig blomster, pynt madvarer m.m.

Lejer skal selv være til stede på skolen i forbindelse med brug. Man kan således ikke overdrage det lejede til andre.
Skolen må ikke benyttes til overnatning. Skulle dette alligevel ønskes, skal det aftales i hvert enkelt tilfælde, og der kan blive tale om ændret leje samt ansøgning og tilladelse hos de lokale brandmyndigheder. Det er skolen, der forestår en sådan ansøgning.
Skolens containere kan benyttes til bortskaffelse af normalt affald. Madrester og lignende må ikke kastes i container. Skulle der mod forventning være mere affald end containerne kan rumme, er det lejers ansvar at dette bliver fjernet umiddelbart.
Håndklæder, viskestykker, karklude skal være vasket og sammenlagt efter endt leje.
Skulle skolen efter endt leje ikke være afleveret som aftalt i denne kontrakt, kan skolen for ejers regning foretage sig det fornødne.

Lejer sørger selv for at kontakte rengøringsholdet for den pågældende weekend. Gerne i god tid!

Friskolen i Lemming er røgfri. Det vil sige, at der ikke må ryges indendørs på skolen. Ryges der udendørs, bedes man sørge for, at der ikke ligger skodder rundt omkring efter brug.

Dyr må ikke medtages.


Bestyrelsen /
Lene og Ole Kamp

 

 

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com