Tilsynet på Friskolen

Tilsyn:

I henhold til lovgivningen har forældrekredsen valgt en tilsynsførende for en fireårig periode.

Den tilsynsførende skal gennem besøg på skolen, hvor undervisningen overværes og gennem samtaler med skolelederen og lærerne om undervisningen generelt, holde sig orienteret med undervisningen.

Der føres ”tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, historie og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (Friskoleloven).

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling.

_________________________________________________________________

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming d. 17. marts 2016.                   

Offentliggjort d.20. marts 2017

Baggrund for tilsyn:

Indtil udgangen af 2012 bestod tilsynet i to dele: 1) Det skolenære tilsyn, som forældre og forældrebestyrelsen har pligt til selv at føre. 2) Et tilsyn foretaget af en person, der har faglige og pædagogiske forudsætninger, der sætter en i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau eller som er blevet certificeret af ministeriet til at føre tilsyn. Fra d. 17 januar i år udstikker ministeriet de overordnede rammer for tilsyn, som skal tilse, som det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give en undervisning,

som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og det er blevet muligt at skolen at erstatte den valgte tilsynsførende med en selvevaluering efter en godkendt model.

Der er krav om at den valgte person

• skal beherske dansk i skrift og tale,

• ikke må tilhøre forældrekredsen,

• ikke må være medlem af bestyrelsen,

• ikke må være ansat på skolen,

• ikke må være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,

• og ikke må ikke være gift eller nært beslægtet med personer, der er nævnt.

Samlet set er der fire niveauer, som omfatter Friskolen i Lemming: Forældretilsynet, forældrebestyrelsens eksterne tilsyn og Undervisningsministeriet målrettede og yderligere tilsyn.

Forældrebestyrelsen skal vælge en sådan person til det eksterne tilsyn for en periode på højst fire år. Ifølge UVM’s vejledning skal tilsynet bestå i mindst et besøg, svarende til en skoledag. Jeg har fungeret som tilsynsførende igennem de sidste syv år og har almindeligvis været på skolen 1-2 gange, i halve og hele skoledage. (jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 275 af 5. april 2011 om friskoler og private friskoler kap 3)

Tilsynserklæring d. 16. marts 2016/17

Skole

Friskolen i Lemming
Lemming Bygade 2
8632 Lemming

Tilsynserklæring
v/ tilsynsførende
Birte Fahnøe Lund
Nørremarksvej 50
5762 Vester Skerninge

Antal tilsynsbesøg

Der er udført 2 tilsynsbesøg i perioden i perioden 1. april til 1. marts 2016/17

Klasser og fag

Dansk 1. og 2. klasse (lillegruppen)
Dansk 5. og 6. klasse (storegruppen)
Dansk 7. og 8. klasse (ældstegruppen)
Matematik 1. og 2. klasse (lillegruppen)
Matematik 5. og 6. klasse (storegruppen)
Matematik 7. og 8. klasse (storegruppen)
Engelsk i 1. og 2. klasse (lillegruppen)
Engelsk i 3. og 4. klasse (mellemgruppen)

 

Beskrivelse af tilsynet på Friskolen i Lemming
Forud for tilsynsbesøg har jeg orienteret mig på skolens hjemmeside. Skolens værdigrundlag og menneskesyn er beskrevet klart og let forståeligt. Fagplaner, temauger, fortællekanon, forældremøder, skole/hjemsamtaler og traditionelle fester er beskrevet meget fyldestgørende. Jeg har haft samtaler med skolens medarbejdere og ledere før og efter overværelse af undervisningen. Jeg har fået en indgående beskrivelse af medarbejdernes pædagogiske og didaktiske overvejelser i forhold til faglig- og kreativ undervisning, undervisningsdifferentiering og inklusion. Jeg har ligeledes orienteret mig om de materialer, bogsystemer og IT, der benyttes.

 

Vurdering af elevernes standpunkt
Det er min klare vurdering, at elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Friskolen i Lemming lever ligeledes op til det politiske ønske om, at også de frie skoler påtager sig et socialt ansvar i forhold til at optage elever med særlige behov. Undervisningen er tilpasset elevernes evner, behov og interesser. Derudover lægges der stor vægt på, at eleverne som udgangspunkt har fælles temaer i alle fag med det formål at eleverne oplever et fællesskab og får fælles referencerammer. Lærerne veksler mellem forskellige læringsstile, afhængig af temaerne i undervisningen.

 

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud
Friskolen i Lemming tilbyder eleverne et samlet undervisningstilbud, der lever op til de krav, undervisningsministeren stiller. Der er dagligt fortælletime i forbindelse med morgensang, hvor fagene religion, historie, litteratur og aktuelle emner af almendannende karakter indgår. I 7. og 8. klasse undervises der tillige i religion, historie, geografi og samfundsfag på alderssvarende niveau.

 

Friskolens undervisningskultur
Friskolen i Lemming har som en væsentlig værdi, at glade børn lærer bedst. Der er en hjemlig, nærværende og tillidsfuld relation mellem børn og voksne. Det er dejligt at opleve, at børnene i langt de fleste tilfælde respekterer hinandens forskelligheder, og at der øjeblikkelig handles, hvis der opstår situationer, hvor et barn føler sig krænket. Det er meget positivt at opleve, hvordan børnene hjælper hinanden både fagligt og socialt. Der lægges stor på, at børnene skal føle sig trygge, og at det er glæden og den gode trivsel der er drivkraften for læringen. Det fremgår bl.a. ved kombinationen af leg, læring og bevægelse.

 


Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med demokrati og folkestyre
Det er min oplevelse, at eleverne inddrages i beslutninger, der er relevante i forhold til børnenes modenhed og alder. Den respekt og tillid, der er blandt børn og voksne medfører, at eleverne har mod og lyst til at komme med forslag og ideer til underisningen. At blive inddraget i beslutningsprocesser og at blive lyttet til, er en væsentlig forudsætning for at blive en aktiv medborger i samfundslivet. Til den fælles morgensang lærer børnene at udtrykke sig i større forsamlinger og at lytte til hinanden.
Om fredagen er der fællesmøde for alle børn, hvor emner, der har relevans for hverdagen og skolekulturen drøftes. Alle har mulighed for at komme med forslag til dagsordenen, der laves ved mødets start.

 

Demokratisk dannelse
Den tyske dannelsespædagog, Wolfgang Klafki, definerer demokratisk dannelse følgende måde:

 

Evnen til selvbestemmelse - over sine individuelle levevilkår samt medmenneskelige, erhvervsmæssige, etiske og religiøse meninger.

 

Evnen til medbestemmelse - over udformningen af vores fælles kulturelle, samfundsmæssige og politiske forhold.

 

Evnen til solidaritet - ikke kun med andre i samfundet men også med dem, der ikke lever i et demokratisk samfund.

Værdier, som friskolen i hele sin skolekultur tager udgangspunkt i.

Det er en fornøjelse at være tilsynsførende på friskolen, og skolen lever efter min vurdering fuldt ud op til det grundtvig-koldske idegrundlag.

Undervisningssproget er dansk

Jeg har konstateret at undervisningssproget er dansk.

 

Birte Fahnøe Lund

 

 

 

 

 

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com