Engelsk

Delmål 1: efter 3. klassetrin

Den egentlige engelskundervisning begynder først i skolens 4. klasse.

Indtil da skal børnene i fortællinger, musik, sproglege, rim og remser præsenteres for sproget i funktion, for derigennem at nærme sig en genkendelse af sprogets små ord og først og fremmest sprogets melodi.

Delmål 2: efter 6. klassetrin i engelsk

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i dagligdags situationer på baggrund af kommunikation.

Opøves i dramalege, dukketeater og små ekstemporalspil

stille spørgsmål og diskutere såvel korte skriftlige- som mundtlige oplæg

De skal tillige stifte bekendtskab med sproget formidlet gennem forskellige medie

som TV, film, internet og bøger af passende sværhedsgrad

Arbejdet med at etablere e-mail kontakter til en udenlandsk og en engelsk

venskabsklasse påbegyndes. Herigennem opøves evnen til at udtrykke sig skriftligt

samtidig med en kulturel bevidsthed begynder at tage form

De Delmål 3: efter 9. klassetrin, engelsk

forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen

· forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sprogligevarianter forekommer, når emnerne er genkendelige

følge med i og deltage i en samtale mellem flere indfødte sprogbrugere deltage uforberedt i samtaler om kendte emner

fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt og sammen med andre

redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter

om almindeligt kendte emner

læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for

mange forskellige genrer og inden for genkendelige emner og problemstillinger

uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for

genkendelige emner og problemstillinger

udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form

afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen

udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for almindeligt forekommende sociale omgangsformer

udtrykke sig uformelt mundtligt og skriftligt i en afpasse stilen efter modtager, situation og teksttype

anvende en basisviden om gængse teksters opbygning

anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse emneområder

anvende synonymer eller omskrivninger

anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden forområder, der kan føre til misforståelser

have en udtale, der ligner britisk sprogtone

anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernesformer og funktioner, når fokus er på den sproglige form

anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig

udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge engelsk uden for skolen

anvende, omskrive og bruge overbegreber, synonymer

lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation

Engelsk delmål

abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante

læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof

anvende skimming og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information

udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation

anvende ordbøger, grammatiske oversigter og bruge stavekontrol hensigtsmæssigt

anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser

gennemføre en aktivitet alene og sammen med andre

have basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og internettet

perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande inden for emne som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle politiske problemstillinger

benytte informationer fra engelsksprogede kilder i et vist omfang

belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat

anvende engelsk som fælles kommunikationsform i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com