Biologi

Delmål og slutmål i Biologi
Delmål efter 7. klassetrin

De levende organismer og deres omgivende natur. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Kende og beskrive udvalgte organismer og deres systematiske tilhørsforhold samt anvende begreber om livsytringer, herunder fødeoptagelse, vækst, formering og bevægelse i forbindelse med forskellige typer af organismer
 • Sammenligne forskellige typer organismer og deres livsbetingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og temperatur samt forholdet til andre organismer
 • Give eksempler på forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser
 • Gøre rede for hovedtræk af fotosynteseprocessen og dens grundlæggende betydning i økosystemerne
 • Gøre rede for eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed
 • Kende til vigtige principper for artsdannelse og livets udvikling og sammenhængen med biologisk mangfoldighed

Miljø og sundhed. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Beskrive funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem
 • Kende til, hvordan kroppen forsvarer sig mod bakterier og vira
 • Kende til menneskets forplantning og udvikling
 • Forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår
 • Redegøre for menneskers anvendelse af naturgrundlaget i forskellige erhverv, blandt andet landbrug og fiskeri
 • Give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår i forskellige erhverv og som led i naturforvaltningen
 • Give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer.

Biologiens anvendelse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Forklare biologiske processer knyttet til råvareproduktion, herunder i landbrug og fiskeri
 • Redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr og kæledyr

Arbejdsmåder og tankegange. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet
 • Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskoper og udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold
 • Give eksempler på, hvordan biologisk viden bliver til gennem eksperimenter, systematiske undersøgelser og tolkning af data
 • Give eksempler på interessemodsætninger og forskellige holdninger i forbindelse med sundhedsforhold og udnyttelse af naturressourcer
 • Give forslag til løsnings- og handlemuligheder vedrørende miljø- og sundhedsproblemer.

Delmål efter 8. klassetrin

De levende organismer og deres omgivende natur. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Kende og beskrive udvalgte organismer og deres systematiske tilhørsforhold samt anvende begreber om livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse i forbindelse med forskellige typer af organismer
 • Sammenligne forskellige typer organismer og deres livsbetingelser som føde, næringsstoffer, vand, ilt, lys og temperatur samt forholdet til andre organismer
 • Kende til levende cellers bygning og funktion
 • Give eksempler på forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser
 • Gøre rede for hovedtræk af fotosynteseprocessen og dens grundlæggende betydning i økosystemerne
 • Beskrive udvalgte stoffers kredsløb i naturen
 • Gøre rede for eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed
 • Give eksempler på gener som bærere af biologisk information
 • Kende til funktionen af kønnet og ukønnet formering på celle- og organismeniveau
 • Kende til vigtige principper for artsdannelse og livets udvikling og sammenhængen med biologisk mangfoldighed

Miljø og sundhed. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Beskrive funktionen af og sammenhængen mellem skelet, muskler, sanser og nervesystem
 • Redegøre for de vigtigste funktioner af de indre organer og deres indbyrdes samspil, herunder i fordøjelsessystemet, lunger og blodkredsløbet
 • Kende til regulering af det indre miljø gennem nerve- og hormonsystem, blandt andet vedrørende vand, kuldioxid, temperatur og affaldsstoffer
 • Kende til, hvordan kroppen forsvarer sig mod bakterier og vira
 • Kende til menneskets forplantning og udvikling
 • Forklare den biologiske baggrund for sundhedsproblemer knyttet til livsstil og levevilkår
 • Redegøre for menneskers anvendelse af naturgrundlaget i forskellige erhverv, blandt andet landbrug og fiskeri
 • Give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår i forskellige erhverv og som led i naturforvaltningen
 • Give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer.

Biologiens anvendelse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Forklare biologiske processer knyttet til råvareproduktion, herunder i landbrug og fiskeri
 • Forklare vigtige biologiske processer knyttet til fødevareforarbejdning, herunder gæring, fremstilling af mejeriprodukter, konservering
 • Redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr og kæledyr
 • Forklare vigtige typer af genteknologi anvendt på forskellige organismer, herunder mennesket
 • Give eksempler på fordele og risici ved anvendelse af genmodificerede organismer
 • Give eksempler på positive og negative konsekvenser af at ændre på menneskers arveanlæg i såvel krops- som kønsceller.

Arbejdsmåder og tankegange. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet
 • Anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskoper og udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold
 • Undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med henblik på at forstå økologiske sammenhænge
 • Give eksempler på, hvordan biologisk viden bliver til gennem eksperimenter, systematiske undersøgelser og tolkning af data
 • Skelne imellem faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål
 • Give eksempler på interessemodsætninger og forskellige holdninger i forbindelse med sundhedsforhold og udnyttelse af naturressourcer
 • Give forslag til løsnings- og handlemuligheder vedrørende miljø- og sundhedsproblemer.

Slutmål efter 9. klassetrin

De levende organismer og deres omgivende natur. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Kende og beskrive udvalgte organismer, deres livsytringer og tilpasninger til forskellige livsbetingelser
 • Kende til opbygning og omsætning af organisk stof, stofkredsløb og energistrømme
 • Redegøre for grundlæggende forhold i arvelighed og evolution

Miljø og sundhed. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Beskrive og forklare væsentlige kropsfunktioner
 • Kende forskellige faktorer, der påvirker menneskets sundhed
 • Beskrive menneskers anvendelse af naturgrundlaget samt inddrage perspektiver for bæredygtig udvikling
 • Forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for menneskets sundhed og den omgivende natur.

Biologiens anvendelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Undersøge og forklare almene biologiske processer i fødevareproduktionen
 • Forklare forskellige biologiske principper i genteknologi
 • Forholde sig til moderne bioteknologiers anvendelse og betydning for den enkelte, samfundet og naturen.

Arbejdsmåder og tankegange. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at.

 • Søge biologisk viden og forståelse gennem egne undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratoriet
 • Undersøge udvalgte danske og udenlandske biotoper med deres biologiske mangfoldighed
 • Kende til, hvordan biologisk viden bliver til gennem naturvidenskabelige arbejdsmetoder
 • Genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje deres muligheder og begrænsninger
 • Forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til problemstillinger med biologisk indhold.