Håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Den obligatoriske undervisning i håndværk og design finder sted på 3.-6. klassetrin på Friskolen i Lemming. Læseplanen lægger op til et forløb med 2 lektioner om ugen på 3.-4., 5. og 6. klassetrin.

Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs og færdighedsområder; håndværk, design og materiel kultur, der tilsammen danner fagets helhed. Alle tre centrale kundskabs- og færdighedsområder indgår i alle undervisningsforløb, men kan vægtes forskelligt fra gang til gang. Håndværk og design er et praktisk kreativt fag, der sammenknytter håndværksmæssige arbejdsformer, idéudvikling og designprocesser og forholder sig til den materielle hverdagskultur, vi er en del af. Bearbejdningen af materialer med værktøj og fremstillingen af håndværksmæssige produkter kræver færdigheder og refleksion. I håndværk og design vælges forskellige materialer, teknikker og værktøj ud fra elevernes forudsætninger og udvikling, det er derfor væsentligt, at der er adgang til værkstedsfaciliteter, der støtter op om dette. Idéudvikling og skabende processer hvor omverdenen inddrages, og som har til formål at finde løsninger på konkrete behov, involverer både manuelt og intellektuelt arbejde. Det udvikler kreativitet og innovation, og styrker elevernes tillid til egen formåen og mod på i værksætteri.

Den materielle kultur, både den lokale og globale, indgår i faget som inspiration og forståelsesramme. Den materielle kultur rækker tilbage i historien mod tidligere tiders håndværkstraditioner og fremstilling af genstande, men rummer i lige så høj grad en nutid og fremtid, hvor denne ændres og diskuteres.
Arbejdsprocessernes varighed og form skal varieres, og undervisningen skal give mulighed for individuelt arbejde, gruppearbejde og tematisk arbejde, der er struktureret om fælles projekter. Det er således muligt både at planlægge intensive forløb, hvor særlige håndværksmæssige teknikker og produkter er i fokus, og forløb hvor idégenerering og designprocesser står mere centralt end de færdige produktresultater. Konkrete læringsmål for de enkelte forløb opstilles i samarbejde med eleverne.

Håndværk

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne møder et varieret udvalg af materialer, primært inden for træ, metal og tekstil. Andre materialer kan inddrages efter behov og aktualitet, men det er vigtigt, at materialerne kan danne grundlag for en håndværksmæssig bearbejdning. I undervisningen indgår kendskab til de anvendte materialers fremstilling, egenskaber og muligheder, samt krav til behandling og vedligeholdelse.I undervisningen skal valg af materialer, teknikker, metoder og produkter være relevante og realistiske i forhold til det overordnede tema og undervisningens mål. Det er væsentligt, at der ved udvælgelsen af håndværksteknikker og metoder sikres en variation, således at alle elever bliver udfordret og motiveret gennem arbejdet.
Ved introduktion til håndværksmæssigt arbejde er læreren en slags mesterlærer, der instruerer i teknikker og anviser hensigtsmæssige arbejdsgange. Eleverne skal have mulighed for at øve sig, afprøve, handle og lære gennem egen praksis. En god praksis i værkstedet kan opbygges ved, at eleverne efterfølgende samarbejder og fungerer som hinandens læremestre, således at ventetid minimeres. Der lægges vægt på, at samarbejde, hjælpsomhed, medbestemmelse og ansvarlighed er forudsætninger for såvel arbejdsglæde som for det kreative og skabende arbejde.

Gennem det praktiske arbejde opnår eleverne en stigende fortrolighed med håndværksmæssige arbejdsmetoder og teknikker. Samtidig lærer eleverne at bruge de korrekte benævnelser for værktøj, materialer og arbejdsgange. Eleverne skal kende og efterleve sikkerhedsmæssige forskrifter for værktøj og maskiner, ligesom de skal vejledes i at anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og gode arbejdsvaner. Undervisningen skal desuden give mulighed for, at eleverne lærer om risikomomenter ved arbejde med stoffer og materialer samt kender regler for bortskaffelse.

Eleverne skal arbejde med:

 • at fremstille og /eller bearbejde materialer med relevante redskaber og værktøj
 • at afprøve og vurdere forskellige materialers muligheder og begrænsninger i forhold til en opgave
 • modeller, arbejdstegninger og beregninger i forhold til konstruktioner
 • komposition, dekorationsteknikker og farver
 • at formgive og fremstille produkter i et udvalg af materialer
 • at udvikle håndværksmæssige kompetencer
 • at blive i stand til at overskue et arbejdsforløb
 • at anvende og betjene værktøj, maskiner og andre teknologiske hjælpemidler relevant og forsvarligt
 • at opbygge kendskab til faglige betegnelser for værktøj og materialer.

Design

Begrebet design kan både dække over handlingen og resultatet. At designe er at planlægge og give form til en idé, altså at gennemføre hele designprocessen fra den første tanke til det færdige produkt. Design som resultat defineres som formgivning af ting, hvor der er taget stilling til æstetik, funktion og kommunikation. I faget håndværk og design tænkes processerne tæt sammen med de færdige produkter, og begrebet design bruges både om proces og produkt. Arbejdet med at udvikle idéer og finde nye løsninger på problemstillinger står centralt i dette indholdsområde. Idéudviklingen sker i samarbejde med andre, så forskellige kompetencer kan inddrages og forslagene foldes ud samtidig med, at den enkelte har mulighed for at sætte sit personlige præg på opgaven. Eleverne inddrages i beslutningen om, hvilke opgaver der skal arbejdes med på klassebasis.

I skabende og kreative processer kombineres eksisterende viden og erfaring på nye måder. Eleverne får erfaringer med inspiration, research, analyse, overvejelser, planlægning frem til den praktiske gennemførelse af formgivningen. Undervejs kan forskellige teknikker inddrages, herunder skitsearbejde, 3afprøvninger, prototyping eller mock-ups, samt håndværksmæssige tekniske eksperimenter, der kan kvalificere valgene.
It og medier inddrages, hvor det giver mening for designprocessernes forløb og produktets udformning.

Evaluering og refleksion bør foregå undervejs, så det er muligt at justere processen og det færdige produkt. Designprocesserne skal give rum for fantasi og fordybelse for eleven, der skal have mulighed for at udtrykke sig personligt. En afprøvende og eksperimenterende holdning hvor det er tilladt at fejle skal fremmes, så fremgangsmåder og teknikker også kan bruges utraditionelt. Det er lærerens opgave at rammesætte designprocesserne på forskellig vis, således at eleverne møder en stigende progression og variation i undervisningen. Struktur og styring af designprocesser er ikke nødvendigvis begrænsende, men kan fremme elevernes udvikling af kreative og innovative kompetencer. Designprocesser kan fastholdes og dokumenteres via fotos, logbøger, blogs eller andre multimodale medier.

Eleverne skal arbejde med:

 • idéudvikle inden for forskellige rammer
 • afprøve forskellige former for designprocesser, både intuitive og problemløsende
 • udføre enkle skitser, også 3-dimensionelle, til brug for arbejdsprocessen
 • afprøve og eksperimentere med former, farver, materialer og teknikker
 • anvende it som redskab i designprocessen
 • anvende forskellige former for inspirationskilder i designprocesser, fx det nære miljø, ekskursioner, internettet, litteratur og andre kulturers traditioner
 • inddrage, undersøge og forholde sig til professionelt udformede produkter
 • beskrive og evaluere designprocesser i billeder og ord, fx ved logbog eller blog
 • fremlægge idéer og præsentere produkter.

Materiel kultur

Materiel kultur er en betegnelse for det samfundsmæssige og kulturelle indhold, der omhandler ting og genstande. Begrebet kan forstås bredt; fra arkitektur og design til brugsting og beklædning. Sådanne ting, eller artefakter, kan karakteriseres ved tre egenskaber: de har en form, de udfylder en funktion, og de rummer en fortælling.
Håndværk og design indgår i en hverdagskultur, og konkrete genstande fra elevernes liv kan indgå i undervisningen som inspiration eller udgangspunkt for refleksion og samtale. Gennem de praktiske arbejdsprocesser opnår eleverne erfaringer med at foretage vurderinger og træffe valg, som får betydning i deres fremtidige liv.
Der lægges vægt på, at eleverne får forståelse for miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed. Temaer som genbrug og re-design indgår naturligt i faget håndværk og design og giver mulighed for overvejelser, når der træffes valg blandt materialer og fremstillingsformer. 
Håndværk og design er et fag, der med sit indhold og arbejdsmetoder i høj grad lægger op til samarbejde med skolens andre fag.Omverdenen i form af lokale virksomheder, institutioner eller skolen bør så vidt muligt inddrages i et samarbejde om opgaver, hvor eleverne, med brugeren i centrum, udformer konkrete produkter af værdi for andre.
I undervisningen indgår forskellige former for formidling af elevernes produkter gennem udstillinger og præsentation, fysisk eller virtuelt. Museumsbesøg, udstillingsbesøg, værkstedsbesøg, samt samarbejde med lokale håndværkere og designere bør inddrages, hvor det er muligt.

Eleverne skal arbejde med:

 • inddrage omverdenens praksisnære problemstillinger som afsæt for designprocesser
 • iagttage og vurdere genstandes kommunikative værdi
 • opnå indsigt i, hvordan forskellige samfunds beherskelse af håndværk og design har sat sig spor i historien og påvirker vores samtid
 • undersøge materialers oprindelse og udvælge materialer ud fra etiske overvejelser om ressource udnyttelse og bæredygtighed
 • vælge fremgangsmåder i fremstillingsprocessen, der minimerer miljøbelastningen
 • præsentere og formidle egne produkter, fx gennem udstillinger på eller uden for skolen, ved teaterforestillinger, på hjemmesider eller andet
 • inddrage arkitektur, kunst, mode, trends, håndværk og design som inspirationskilde.
Formål for Håndværk og design
 
Slutmål for Håndværk og design