Generalforsamling

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt (om foråret).

Alle forældre og skolekredsmedlemmer i øvrigt har adgang til generalforsamlingen. Er man ikke forældre på skolen, kan man optages i skolekredsen efter godkendelse i bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger bestyrelse og ansætter skolelederen.

Bestyrelsen

Der er syv bestyrelsesmedlemmer. De vælges for to år ad gangen og er på valg med hhv. 2 det ene år og tre det følgende. Der kan foretages genvalg. – Der vælges tre suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeriet for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med vedtægterne, loven og andre retsregler om friskoler og private grundskoler.

Skolelederen

Skolelederen har overfor undervisningsministeriet, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.