Børnehaveklassen

Friskolen i Lemming

Børnehaveklassen

At gå i Børnehaveklasse er at gå i skole. Børnene bliver beskæftiget med leg og andre udviklende aktiviteter, der tilstræber at gøre dem fortrolige med skolens liv. Som et naturligt led i børnenes leg indføres førskolemateriale, således at mange begreber, bogstaver, talstørrelser, rim og remser, rumforståelse, motorisk bevidsthed, sang og musik indlæres som en naturlig forudsætning for det videre arbejde i 1. klasse. Der arbejdes målrettet med sproglig opmærksomhed, skuespil, konfliktløsning og sociale kompetencer.

Formål

Formålet med arbejdet i Børnehaveklasse er at skabe en god og sammenhængende skolestart, hvor den enkelte elev føler sig tryg, værdsat og nødvendig for fællesskabet. Børnehaveklassen er elevens første møde med skolen. Det er derfor vigtigt at gøre skolestarten til en positiv oplevelse. Fællesskabet ses som det bærende i en begyndende socialiseringsproces, som skal sætte eleven i stand til at begå sig inden for de regler og samværsformer, der gælder for fællesskabet.

Samværet med børnene bygger på åndsfrihed og ansvar. Gennem forskellige aktiviteter skabes forståelse for kulturbærende forhold i det danske samfund samt for de særlige traditioner, der er en vigtig del af skolens liv.

Tryghed og trivsel er en forudsætning for etablering af nye venskaber, læring og udvikling. Dagligdagen i Børnehaveklassen er skoleforberedende og veksler mellem leg og strukturerede forløb, således at den giver eleverne mulighed for at udvikle deres forskellige kompetencer.

Alle børn har brug for at lege. Børn skal have mulighed for at udforske, lære og lege i eget tempo. Vi er som Børnehaveklasse bindeled mellem børnehave og skole. Legen bør prioriteres højt, da den medvirker til at skabe en glidende overgang og lærer børnene sociale færdigheder og medbestemmelse.

Der lægges i Børnehaveklassen særlig vægt på at stimulere nysgerrighed, kreativitet og iderigdom og at sproglige, matematiske, musiske og motoriske evner opøves.

 

Opdragelse til fællesskabet

Når børnene begynder i Børnehaveklasse, er det et møde med en ny kultur, nye voksne, nye kammerater, nye samværsformer. For at udvikle et godt fællesskab, er det en væsentlig forudsætning, at alle på en positiv måde finder ind i dette.

Det er en vigtig og tidskrævende opgave, en stor del af indholdet i 0. kl.

Vi arbejder med dette når vi:

 • Sammen opstiller samværsformer som bygger på at tage hensyn til hinanden
 • Fortæller for hinanden og andre lytter, en ja-stop runde hver morgen, hvor hvert barn fortæller om hverdagens begivenheder og om noget, man har på hjerte.
 • Støtter op om konflikter børnene ikke selv kan løse
 • Giver dem nye måder at behandle hinanden på som ikke er konfliktskabende
 • Griber ind overfor uønsket adfærd
 • Igangsætter aktiviteter der synliggør børnenes styrkesider
 • Opprioriterer samarbejde og nedtoner konkurrence
 • Skaber trygge rammer der gør helheden overskuelig
 • Gør børnene ansvarlige overfor sig selv og andre

Et velfungerende barn hviler i sig selv og har det godt med andre omkring sig. At børnene indbyrdes fungerer godt socialt gør overgangen til første klasse lettere.

Leg

Alle børn har brug for at lege. Herunder også fri leg, fordi det udvikler deres evne til at omgås andre. Legen er et formål i sig selv. Legen prioriteres højt fordi børn via leg:

 • Knytter venskaber og bliver en del af fællesskabet
 • Udvikles personligt
 • Finder en plads i gruppen
 • Får styrket deres sociale forståelse
 • Får bearbejdet oplevelser
 • Afprøver grænser og opdager regler
 • Har det sjovt med aktiviteter og kammerater, som er selvvalgte
 • Undersøger, afprøver og bruger deres fantasi

Legen er dermed et vigtigt element i Børnehaveklassen. Undervisningen bygger på leg og læring i et tempo og på et niveau, der tilgodeser alle børn. Denne form for leg er ikke fri, den bygger på fælles oplevelser, interesser, børnenes undren, lege sanglege etc. Mange af disse aktiviteter kræver ikke specielle rum, men kan foregå f. eks. i klassen i skolegården osv.

Sanglegen giver mulighed for at koble sproglig og kropslig udfoldelse, og styrker de rytmiske bevægelsesmønstre, som er vigtige i forhold til den tidlige bogstav og læseindlæring.

Idræt i Børnehaveklassen skal give børnene lyst til og glæde ved at bevæge sig. Idrætstimerne skal tage sit udgangspunkt i de fysiske udfordringer, så legen f. eks. tilgodeser:

 • Kropsbevidsthed
 • Rytmesans
 • Beherskelse af redskaber, f. eks. balancebom, trampolin, bold, sjippetov.
 • Samarbejde
 • Mulighed for tilegnelse at nye regellege.

Børn med motoriske vanskeligheder skal støttes så tidligt som muligt, idet motoriske vanskeligheder ofte hæmmer alderssvarende legeaktivitet og indlæring i det hele taget. Først i skoleåret sætter vi gennem motorikforløb fokus på børnenes motoriske formåen, vi finder de børn, som bør støttes, og sætter ind medekstra motoriktimer til disse børn.

Derudover stifter barnet bekendtskab med fagene dansk, matematik, Natur og Teknik, musik og billedkunst på deres eget niveau. Glade børn lærer bedst – barnet skal først og fremmest mødes der, hvor det er. Selvværdet styrkes og fællesskabets værdier implementeres.