Friskolens formål og værdier

Glade Børn lærer bedst:

Friskolens mål og værdier står mål med formålsparagraffen for folkeskolen, der ligeværdigt markerer betydningen af; faglig udvikling, musisk/kreativ udvikling og demokratisk dannelse.
  • Skolen giver i samarbejde med forældre eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder børnene til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere.
  • Skolen udvikler arbejdsmetoder og skaber rammer for oplevelser, fordybelse og virkelyst, så børnene udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
  • Skolen forbereder børnene til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke er derfor præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
(Folkeskoleloven §1 stk 1, 2 og 3, §2 stk 3)
På Friskolen i Lemming har vi et skoletilbud, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter. Friskolens rødder i det Grundtvig-koldske betyder, at vi i vores hverdag har fokus på at børnene lærer at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle skal tage ansvar for sit eget liv og for hinanden.
Det er centralt for os, at friskolebørnene udvikler sig som hele mennesker gennem sunde kammeratskaber, et ligeværdigt og respektfuldt forhold til skolens ansatte og gennem samtaler om det almenmenneskelige. Når vi siger farvel til et friskolebarn på Friskolen i Lemming, er det vores mål, at barnet har opnået en almen dannelse, der gør det i stand til at indgå som en reflekteret og bidragende samfundsborger, der har øje for sine medmennesker.
Friskolens tilgang til udvikling og læring er, at glade børn lærer bedst. Børnenes trivsel er afgørende for os. Friskolen har helt unikke muligheder for at sikre denne trivsel.
Friskolen tilbyder:
  • Små klasser med et trygt læringsmiljø. To samlæste årgange, der i de større klasser giver en klassekvotient på omkring 20 elever.
  • Høj normering af voksne som alle kender hvert et barn på skolen.
  • Overskuelige rammer, hvor alle børnene kender hinanden – leger og samarbejder på tværs af årgange.

Friskolens børnesyn

Friskolens børnesyn formulerer en fælles forståelse for, hvordan vi anskuer børn og giver dermed også et fælles grundlag for, hvordan vi arbejder og samarbejder med børn. Friskolen i Lemming forstår børn som kompetente agenter i eget liv. Denne tilgang betyder, at skolen i den pædagogiske hverdag fokuserer på respektfuld og ligeværdig kommunikation samt en optagethed af at se, høre og forstå barnet bag om dets adfærd. Friskolens børnesyn tager udgangspunkt i FN’s børnekonvention og ses helt konkret gennem en kontinuerlig opmærksomhed på børneinddragelse.

Glade børn – trivsel sikrer børnenes udvikling af selvtillid og selvværd.

Vi mener, at selvværd er en forudsætning for at være glad. Opbygning og vedligehold af børnenes selvværd er af høj prioritet for os. Barnet skal mødes i ydmyghed af de voksne og skolens system, hvis opgave det er at bøje sig ned og møde det enkelte barn der, hvor det er. Skolen skal oplive og oplyse i en gensidig vekselvirkning mellem barnets personlighed og dets dannelse.
Barndommen er den støbeform, der lægges til grund for det enkelte menneskes tilværelse. Denne tid i menneskets liv har sin helt unikke værdi og er dermed udgangspunktet for skolens
 

Friskolens historie og Grundtvig-Koldsk Friskole:

Den 30. september 2001 holdtes det første informationsmøde i Sejling forsamlings-hus. Her fortaltes, om hvad man forstod ved en Grundtvig-Koldsk friskole. I løbet af efteråret 2001 fulgte en række møder blandt interesserede kommende forældre til en friskole. Den 5. december 2001 blev friskolen en realitet. På den stiftende generalforsamling i Lemming forsamlingshus fødtes Den Skægge Friskole.

Den 5. december 2001 bestod Den Skægge Friskole af et sæt vedtægter godkendt på en stiftende generalforsamling. Skolen havde hverken en bolig eller en adresse. Men en flok engagerede forældre ønskede sig brændende en Grundtvig-Koldsk friskole i omegnen af Lemming og Skægkær.

Af skolens vedtægter fremgik det, at det var vigtigt at eleverne bevarede lysten til at lære. Med andre ord så måtte det også gerne være sjovt at lære og gå i skole. En ordleg omkring vedtægtsformuleringen og bynavnet Skægkær fremkaldte navnet, Den Skægge Friskole. Det skulle være en skole fra 0. klasse til og med 9. klasse. 9. klasse med eksamen. Siden er det så blevet vedtaget på to på hinanden følgende generalforsamlinger, at 9. klasse nu er uden eksamen. Altså en eksamensfri friskole. Man bestemte, at det skulle være en skole med max. 90 elever: 9 elever i en klasse og 18 elever i en stamgruppe.

En bolig skulle findes. Der blev kigget på nedlagte landbrug samt grunde i Skægkær og Lemming Å-dalen m.m.. Valget faldt på en erhvervsgrund i Lemming by.

En lokal borger i Lemming kautionerede for et lån til dels at købe grunden samt til at få skolens første byggeri i gang.

Omkring den 1. april 2002 startede udgravningen til byggeriet. Tiden var knap. Skolen skulle starte august 2002. Trods forsinkelser med storm og deraf væltede mure indviedes skolens bygninger ca. 1 måned forsinket i september 2002. Indtil da foregik undervisningen i Lemming forsamlingshus.

Gennem et kæmpe løft i fællesskab lykkedes det for en flok engagerede forældre at forvandle en pløjemark i Lemming til Den Skægge Friskole.

I sommeren 2004 tilkøbtes mere jord og skolen blev udvidet med en større tilbygning. Denne gang fortrinsvis bygget af håndværkere

Grundtvig-koldsk Friskole:

Friskolen i Lemming er en Grundtvig-koldsk friskole. Den er en del af en 150-årig gammel tradition. N.F.S. Grundtvig og Christen Kold startede i midten af 1800-tallet en sand kulturrevolution, der resulterede i, at det daværende bondesamfund igennem forståelsen af fællesskabets kraft skabte : Højskoler, friskoler, forsamlingshuse, andelsselskaber, brugsforeninger m.m. Den grundtvigske kultur er faktisk en indgroet del af det danske samfund. Friskolen i Lemming er skabt i den samme kulturånd. Forældrene har bygget og driver i fællesskab en skole, der giver deres børn alternative muligheder i forhold til folkeskolen.

Her nærmere beskrevet og redigeret af skolepolitisk udvalg for Grundtvigs Forum: