Friskolens værdier

Glade Børn lærer bedst:

Fra august 2023 går Friskolen i Lemming fra Børnehaveklassen til og med 6. klasse.

Friskolen i Lemming er mere end undervisning, den er udvikling af følelser og oplevelse af kammeratskab. Den er mødet mellem barnet og den ansvarlige voksne, hvor et unikt tillidsforhold skabes. Respekten for hinanden er altafgørende for en god læring. Vi mener, at glade børn lærer bedst.

Selværd skaber ressourcestærke mennesker:

Friskolen i Lemming skaber et trygt læringsmiljø, der styrker børnenes selvværd. Netop selvtillid og selvværd er medvirkende til at skabe ressourcestærke mennesker.

Det er tankevækkende, at det ikke er muligt hverken at måle eller veje vores følelse af os selv. Men vi kan mærke hvordan vi har det, hvilken værdi vi føler og hvilken værdi vi sætter på os selv.

Vi gør meget ud af, at børnene har det godt. Glade børn lærer bedst.

Vi gør meget ud af, at børn ikke skal have en overdreven trang til at sammenligne sig med andre, men netop være sig selv med deres egne specielle kendetegn. Vi modarbejder klikedannelse og gruppepres.

Vi anser egoisme som mangel på selvværd og modarbejder egoisme.

Vi mener, at selvværd er en forudsætning for at være glad. For at opbygge eller vedligeholde børnenes selvværd, lægger vi meget vægt på i friskolens dagligdag 

 

Mere end blot pædagogik:

Friskolen i Lemming er en skole, hvis grundlag hviler på mere end blot pædagogik, den har sit grundlag i et syn på, hvad det vil sige at være menneske.

Børnesynet:

 • Der er frihed til forskellighed               
 • Forpligtende fællesskab                 
 • Små sejre i undervisningen               
 • Opmuntrende adfærd
 • Velfærdsregler og klare rammer       
 • Tydelige og nærværende voksne
 • Fælles undervisning                 
 • Arbejde på eget niveau                   
 • Samtale                                                   
 • Argumentere                   
 • Mennesket er over systemet               
 • Mobbeplan                             
 • Udtrykke sig og lytte                             
 • Solidaritet med det, de kritiserer
 • Forskellighed er et gode                       
 • Trygt og hjemligt miljø
 • Alle skal være deres egen baggrund bekendt

Forpligtende fællesskab og trygge rammer:

Ansatte, forældre og børn arbejder i et forpligtende fællesskab. Det vil sige, at alle løfter i flok. Det giver et ejerskab til Friskolen og et godt fællesskab.

Skolen skal samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne sammen skaber et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele.

At hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab, er et centralt mål for at skolen kan leve op til sit formål, og skolen skal i sit virke og sin dagligdag skabe mulighed for, at alle i frihed og ligeværdighed kan blive en del af denne erfaring.

Barndommen er den støbeform, der lægges til grund for det enkelte menneskes tilværelse. Denne tid i menneskets liv har sin helt unikke værdi og er dermed udgangspunktet for skolens dagligdag.

Barnet skal mødes i ydmyghed af de voksne og skolens system, hvis opgave det er at bøje sig ned og møde det enkelte barn der, hvor det er. Skolen skal oplive og oplyse i en gensidig vekselvirkning mellem barnets personlighed og dets dannelse.

Skolen er i sin grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.

Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis. De skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold, og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

V har i fællesskab friheden til at tilrettelægge form og indhold, som vi finder det rigtigt.

Kravene til friskolens medarbejdere er store. De skal ikke kun undervise børnene, de skal præge børnene uden at anfægte deres frihed til at have meninger.

Grundtvig-Koldsk friskole:

Friskolen i Lemming er en Grundtvig-koldsk friskole. Den er en del af en 150-årig gammel tradition. N.F.S. Grundtvig og Christen Kold startede i midten af 1800-tallet en sand kulturrevolution, der resulterede i, at det daværende bondesamfund igennem forståelsen af fællesskabets kraft skabte : Højskoler, friskoler, forsamlingshuse, andelsselskaber, brugsforeninger m.m. Den grundtvigske kultur er faktisk en indgroet del af det danske samfund. Friskolen i Lemming er skabt i den samme kulturånd. Forældrene har bygget og driver i fællesskab en skole, der giver deres børn alternative muligheder i forhold til folkeskolen.

Her nærmere beskrevet og redigeret af skolepolitisk udvalg for Grundtvigs Forum:

Lave klassekvotienter og hjemligt miljø:

Friskolen i Lemming lægger vægt på at have et trygt og hjemligt miljø, hvor børnene møder ansvarlige engagerede lærere. Man ønsker ikke skolen større end cirka 100 elever. To årgange samlæses, det giver i de større klasser en klassekvotient på ca 20 elever.

I pauserne er der altid voksne til stede:

Friskolen i Lemming ligger i landlige omgivelser 7 km. nord for Silkeborg. Ansatte, forældre og børn arbejder i et forpligtende fællesskab. Små klassekvotienter, trygge rammer og faglighed.

Grundtvig-Koldsk friskole:

Børnene skal mødes i respekt af de voksne, og skolen skal være med til at udvikle selvværd, selvstændighed og troen på egne evner. Vi tilbyder faglighed, men en friskole er meget mere end faglighed. Den er uddannelse til livet. Vi giver børnene sociale, kreative og kulturelle færdigheder, der gør dem åbne over for livets muligheder og redskaber til at kunne redigere sig i den globale verden.

Børnene skal lære at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor alle lærer at tage ansvar for sit eget liv og for hinanden. Skolen skal være et godt sted at være samtidig med, at det skal være udfordrende og spændende at gå i skole. Samarbejdet mellem skole og hjem er vigtige og bærende elementer for en skoles dagligdag.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Børnehaven i Lemming – børnehavebørnene er bla. med til morgensang en gang om måneden, og førskolebørnene er med til vores årlige dramastykke.