Dansk

Delmål for 0.-2. klasse

Læsning: 0. klasse

Formål: At skabe de bedst mulige betingelser for at styrke og udvikle sproglige færdigheder med henblik på den fremtidige læring i skriftsproget.

Mål: Det forventes i løbet af skoleåret at barnet lærer:

 • at anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger
 • at fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb med støtte
 • at lytte aktivt til oplæsning og fortælling
 • at rime med ord
 • at finde og skrive eget navn
 • at en tekst er opbygget af ord og sætninger
 • at ord er opbygget af bogstaver
 • at kende læseretningen
 • at skelne sprogets lyde
 • at kende bogstavers navn, lyd, artikulation, formfølgende ords betydning: vokal, konsonant, fonem.
 • at sproget skaber venskaber og kontakt

Forældre forventes at: synge med barnet, læse historier og gentage dem, gå på biblioteket, lave bøger selv, lave sjove rim og vers, fortælle vittigheder/gåder, spille spil, anvende indlæringsprogrammer på pc.

1.klasse

Formål: At stimulere barnets læse- og skrivelyst på samme tid at give barnet mulighed for at erfare at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden.

Mål: I løbet af skoleåret forventes det at barnet lærer:

 • at fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb uden hjælp
 • at skrive små historier
 • at læse enkle tekster
 • at beherske alfabetet (artikulation, lyd, navn og form)
 • at finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord.
 • at opdele kendte ord i fonemer og stavelser
 • at høre forskel mellem kort og lang vokal
 • at bogstaver ikke altid udtales ens
 • at skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift – kende skriveretningen

Forældre forventes at:

 • læse højt – høre børnene læse
 • støtte læselektier. (læseindlæring kræver megen træning, mange gentagelser af de samme ord og tekster – hver dag.)
 • gå på biblioteket.

2.klasse

Formål: At barnet har lyst og interesse for at læse og skrive. At barnet anvender læsning og skrivning i hverdagen. At barnet bruger læsning som kilde til oplevelse og information.

Mål: I løbet af skoleåret forventes det at barnet lærer:

 • at formidle indholdet af læste og skrevne tekster
 • at skrive historier, huskesedler, beskeder og breve
 • at læse relevante tekster
 • at anvende relevante og brugbare afkodningsstrategier
 • at anvende vokaltrappen med hjælp
 • stifte bekendtskab med de fire ordklasser: navneord, tillægsord, udsagnsord og egenavne

Forældre forventes at:

 • Læse højt – høre børnene læse
 • Støtte læselektier
 • Gå på biblioteket

Delmål for 3.-6. klasse

Sproget

3.-4. klasse

Eleverne skal kunne:

 • Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse.
 • Fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama, debat, argumentation, kommentarer, information, forespørgsel, interview
 • Bruge sproget til at udtrykke sig forståeligt, sagligt og sammenhængende samt kende til sprogets poetiske funktion og øve sig i at bruge sproget som samarbejdende og konfliktløsende arbejdsredskab.
 • Der arbejdes med elevens begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. En bevidstgørelse af, at ordene, der danner sproget, får betydning alt afhængig af, hvordan de sættes sammen.
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog. Vide hvad en sætning er og kende til de forskellige ordklasser.
 • Kunne forholde sig til sit eget sprog, hvor man kan udtrykke sig emotionelt. Bevidstgørelse og udvidelse af mekanismerne omkring sproget. En opdagelse af, at sproget kan klare mange unødige konflikter
 • Samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer.
 • Artikulere tydeligt og bruge kropssprog i det mundtlige udtryk.
 • Lytte aktivt til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortællen.
 • Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst
 • Tale om og udøve billeder

Sproget

5.-6. klasse

 • Lytte aktivt til eventyr, sagn, myter, sange, salmer og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål.
 • Bruge sproget til at udtrykke sig forståeligt, sagligt, klart og sammenhængende. Samt have en viden om sprogets poetiske funktion og mestre argumentationen
 • Fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama, debat, argumentation, kommentarer, information, forespørgsel, interview.
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.
 • Kunne forholde sig til sit eget sprog, hvor man kan udtrykke sig emotionelt – bevidstgørelse og udvidelse af mekanismerne omkring sproget. En bevidsthed om at sproget kan bruges til konfliktløser, argumentation, diskussion, samtale og en større forståelse af sig selv.
 • Fremlægge en længere mundtlig præsentation.
 • Lytte aktivt til andre elevers og lærerens oplæsning og fremlæggelse og stille kritiske spørgsmål.
 • Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form.
 • Bruge kropssproget og stemmen som udtryksmiddel afpasset efter genrer.
 • Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen bla.i stikordsform og ved plancher.
 • Udtrykke sig i sværere produktioner med billeder, lyd og tekst
 • Tale om og udøve billeder
 • Fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer en mindre forsamling.

Læsning

3.-4. klasse

 • Eleverne skal kunne læse meget og læse mange varierede og differentierede teksttyper. Læselysten skal stimuleres ved at give eleverne materiale på eget niveau. Det er vigtigt, at elevernes lyst til at læse fastholdes.
 • Arbejdsformen veksler mellem individuel læsning, to sammen og læsning i mindre og større grupper.
 • Læsestoffet hentes fra et alsidigt udbud af fiktive og ikke fiktive tekster skrevet for aldersgruppen, men i varierende sværhedsgrad.
 • Læsningen skal foregå ud fra bøger, byskilte, computer og fjernsyn.
 • Eleverne skal stifte bekendtskab med romaner, digte, noveller, myter, sagn, sange og salmer
 • Vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster.
 • Alt afhængig af elevens udgangspunkt, skal der bruges forskellige og aktuelle læsestrategier.
 • Stifte bekendtskab med og kunne tale om genre, hovedindhold, tid sted, personer og handling i tekster evt. relatere dem til virkeligheden.

Læsning

5.-6. klasse

 • Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning af læsehastigheden og forståelse af teksten. Det kræves nu, at teksterne både er skønlitterære og faglige. Det er stadigvæk vigtigt, at eleverne får læsestof, som passer til deres niveau. Man skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, resume og referat.
 • Arbejdsformen veksler nu mellem fælles oplæsning på klassen og læsning på egen hånd.
 • Stadigvæk veksles mellem fiktive og ikke fiktive tekster. Bearbejdningen af teksterne foregår mundtligt eller skriftligt via notater eller logbog. Video, lyd og billede er endvidere et medie, eleverne skal kende.
 • Eleverne skal stifte bekendtskab med nyere og ældre litteratur. De skal kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne. Fiktive tekster som romaner, noveller, eventyr, digte myter, sagn, sange salmer og børnelitteratur.
 • Have en viden om genre, hovedindhold, handlingsforløb, fortælleforhold, temaer, komposition, person – og miljøskildring i teksterne.
 • Vide hvad en sætning er, hvordan den er bygget op, skelne mellem hel – og ledsætninger og kende til de forskellige ordklasser og deres funktion i sproget, samt have en fornemmelse af småordenes betydning.
 • Ikke fiktive tekster som aviser, fagbøger, brugsanvisninger, opskrifter.
 • Anden fiktion som drama, film, video, tegnefilm, tegneserier, computerspil, billede, lyd og tekst i forskelligartede produktioner.
 • Forstå lette norske og svenske tekster
 • Fortolke og perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbare oplevelser og begynde analytisk forståelse i samspil.
 • Søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.

Skrivning

3. – 4. klasse

 • Skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr
 • Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, viden, oplevelser, billeder og læste tekster
 • Skrive refererende, beskrivende, berettende og kronologisk
 • Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster samt kende til substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform
 • Være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • Vide at sprog er opbygget af ord sætninger, og at der er forskellige ordklasser
 • Bruge ordbog, der angiver bøjningsformer
 • Bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn
 • Skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift samt et begyndende kendskab til sammenbundet skrift
 • Skrive små tekster på computer og kende til de basale skriveredskaber i skolens skriveprogram
 • Giver respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål
 • Forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder

Skrivning

5. – 6. klasse

 • Eleverne skal kunne skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser
 • Skrive refererende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
 • Bruge substantiver, verber, adjektiver, pronominer i korrekt bøjningform i egne tekster og bruge regler for sammensætninger
 • Skelne mellem hel-ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer
 • Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster
 • Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster
 • Bruge illustrerede billeder i egne tekster
 • Skrive sammenbundet, letlæselig brugsskrift med passende hastighed
 • Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejlednings.
 • Bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater

Del – og slutmål for 7.-9. klasse

Sproget

Delmål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion
 • vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen
 • fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation
 • bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript
 • lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling
 • fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer
 • forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Slutmål:

 • Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
 • tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • bruge kropssprog, og stemme i en form, der passer til situationen
 • bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor
 • lytte aktivt og analytisk både i samtale, fortælling og ved længere mundtlig fremstilling
 • lytte til norsk og svensk med forståelse.

Det skrevne sprog

Delmål:

Det skrevne sprog – læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

 • at læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning.
 • benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet, oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater
 • læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form
 • læse norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet

 • skrive sammenhængende, klart, bevidst reflekterende og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.
 • indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen og styrer skriveprocessen fra idé til færdig tekst
 • forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster

Slutmål:

Det skrevne sprog – læse: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

 • bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie
 • fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form
 • forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier
 • opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler
 • forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål
 • læse norske og svenske tekster med forståelse.

Det skrevne sprog – skrive: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen

 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst
 • anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster

Sprog, kommunikation og litteratur

Delmål:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion
 • gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation
 • forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed
 • gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem
 • kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget. Kende til sprogets udvikling og mangfoldighed.
 • anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne
 • vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer
 • kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster m.v.
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form,

Slutmål:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning
 • have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og etik.
 • gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation
 • tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling
 • gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer
 • fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse
 • gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik
 • anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive
 • udtryksformer og multimedier der passer til situationen
 • søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en passende form
 • søge information på en hensigtsmæssig måde i forskellige medier