Dansk

Delmål for Børnehaveklasse -2. klasse

Læsning: 0. klasse

Formål: At skabe de bedst mulige betingelser for at styrke og udvikle sproglige færdigheder med henblik på den fremtidige læring i skriftsproget.

Mål: Det forventes i løbet af skoleåret at barnet lærer:

 • at anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger
 • at fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb med støtte
 • at lytte aktivt til oplæsning og fortælling
 • at rime med ord
 • at finde og skrive eget navn
 • at en tekst er opbygget af ord og sætninger
 • at ord er opbygget af bogstaver
 • at kende læseretningen
 • at skelne sprogets lyde
 • at kende bogstavers navn, lyd, artikulation, formfølgende ords betydning: vokal, konsonant, fonem.
 • at sproget skaber venskaber og kontakt

Forældre forventes at: synge med barnet, læse historier og gentage dem, gå på biblioteket, lave bøger selv, lave sjove rim og vers, fortælle vittigheder/gåder, spille spil, anvende indlæringsprogrammer på pc.

1.klasse

Formål: At stimulere barnets læse- og skrivelyst på samme tid at give barnet mulighed for at erfare at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden.

Mål: I løbet af skoleåret forventes det at barnet lærer:

 • at fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb uden hjælp
 • at skrive små historier
 • at læse enkle tekster
 • at beherske alfabetet (artikulation, lyd, navn og form)
 • at finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord.
 • at opdele kendte ord i fonemer og stavelser
 • at høre forskel mellem kort og lang vokal
 • at bogstaver ikke altid udtales ens
 • at skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift – kende skriveretningen

Forældre forventes at:

 • læse højt – høre børnene læse
 • støtte læselektier. (læseindlæring kræver megen træning, mange gentagelser af de samme ord og tekster – hver dag.)
 • gå på biblioteket.

2.klasse

Formål: At barnet har lyst og interesse for at læse og skrive. At barnet anvender læsning og skrivning i hverdagen. At barnet bruger læsning som kilde til oplevelse og information.

Mål: I løbet af skoleåret forventes det at barnet lærer:

 • at formidle indholdet af læste og skrevne tekster
 • at skrive historier, huskesedler, beskeder og breve
 • at læse relevante tekster
 • at anvende relevante og brugbare afkodningsstrategier
 • at anvende vokaltrappen med hjælp
 • stifte bekendtskab med de fire ordklasser: navneord, tillægsord, udsagnsord og egenavne

Forældre forventes at:

 • Læse højt – høre børnene læse
 • Støtte læselektier
 • Gå på biblioteket

Delmål for 3.-6. klasse

Sproget

3.-4. klasse

Eleverne skal kunne:

 • Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse.
 • Fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama, debat, argumentation, kommentarer, information, forespørgsel, interview
 • Bruge sproget til at udtrykke sig forståeligt, sagligt og sammenhængende samt kende til sprogets poetiske funktion og øve sig i at bruge sproget som samarbejdende og konfliktløsende arbejdsredskab.
 • Der arbejdes med elevens begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. En bevidstgørelse af, at ordene, der danner sproget, får betydning alt afhængig af, hvordan de sættes sammen.
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog. Vide hvad en sætning er og kende til de forskellige ordklasser.
 • Kunne forholde sig til sit eget sprog, hvor man kan udtrykke sig emotionelt. Bevidstgørelse og udvidelse af mekanismerne omkring sproget. En opdagelse af, at sproget kan klare mange unødige konflikter
 • Samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer.
 • Artikulere tydeligt og bruge kropssprog i det mundtlige udtryk.
 • Lytte aktivt til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortællen.
 • Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst
 • Tale om og udøve billeder

Sproget

5.-6. klasse

 • Lytte aktivt til eventyr, sagn, myter, sange, salmer og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål.
 • Bruge sproget til at udtrykke sig forståeligt, sagligt, klart og sammenhængende. Samt have en viden om sprogets poetiske funktion og mestre argumentationen
 • Fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama, debat, argumentation, kommentarer, information, forespørgsel, interview.
 • Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.
 • Kunne forholde sig til sit eget sprog, hvor man kan udtrykke sig emotionelt – bevidstgørelse og udvidelse af mekanismerne omkring sproget. En bevidsthed om at sproget kan bruges til konfliktløser, argumentation, diskussion, samtale og en større forståelse af sig selv.
 • Fremlægge en længere mundtlig præsentation.
 • Lytte aktivt til andre elevers og lærerens oplæsning og fremlæggelse og stille kritiske spørgsmål.
 • Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form.
 • Bruge kropssproget og stemmen som udtryksmiddel afpasset efter genrer.
 • Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen bla.i stikordsform og ved plancher.
 • Udtrykke sig i sværere produktioner med billeder, lyd og tekst
 • Tale om og udøve billeder
 • Fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer en mindre forsamling.

Læsning

3.-4. klasse

 • Eleverne skal kunne læse meget og læse mange varierede og differentierede teksttyper. Læselysten skal stimuleres ved at give eleverne materiale på eget niveau. Det er vigtigt, at elevernes lyst til at læse fastholdes.
 • Arbejdsformen veksler mellem individuel læsning, to sammen og læsning i mindre og større grupper.
 • Læsestoffet hentes fra et alsidigt udbud af fiktive og ikke fiktive tekster skrevet for aldersgruppen, men i varierende sværhedsgrad.
 • Læsningen skal foregå ud fra bøger, byskilte, computer og fjernsyn.
 • Eleverne skal stifte bekendtskab med romaner, digte, noveller, myter, sagn, sange og salmer
 • Vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster.
 • Alt afhængig af elevens udgangspunkt, skal der bruges forskellige og aktuelle læsestrategier.
 • Stifte bekendtskab med og kunne tale om genre, hovedindhold, tid sted, personer og handling i tekster evt. relatere dem til virkeligheden.

Læsning

5.-6. klasse

 • Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning af læsehastigheden og forståelse af teksten. Det kræves nu, at teksterne både er skønlitterære og faglige. Det er stadigvæk vigtigt, at eleverne får læsestof, som passer til deres niveau. Man skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, resume og referat.
 • Arbejdsformen veksler nu mellem fælles oplæsning på klassen og læsning på egen hånd.
 • Stadigvæk veksles mellem fiktive og ikke fiktive tekster. Bearbejdningen af teksterne foregår mundtligt eller skriftligt via notater eller logbog. Video, lyd og billede er endvidere et medie, eleverne skal kende.
 • Eleverne skal stifte bekendtskab med nyere og ældre litteratur. De skal kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne. Fiktive tekster som romaner, noveller, eventyr, digte myter, sagn, sange salmer og børnelitteratur.
 • Have en viden om genre, hovedindhold, handlingsforløb, fortælleforhold, temaer, komposition, person – og miljøskildring i teksterne.
 • Vide hvad en sætning er, hvordan den er bygget op, skelne mellem hel – og ledsætninger og kende til de forskellige ordklasser og deres funktion i sproget, samt have en fornemmelse af småordenes betydning.
 • Ikke fiktive tekster som aviser, fagbøger, brugsanvisninger, opskrifter.
 • Anden fiktion som drama, film, video, tegnefilm, tegneserier, computerspil, billede, lyd og tekst i forskelligartede produktioner.
 • Forstå lette norske og svenske tekster
 • Fortolke og perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbare oplevelser og begynde analytisk forståelse i samspil.
 • Søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.

Skrivning

3. – 4. klasse

 • Skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr
 • Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, viden, oplevelser, billeder og læste tekster
 • Skrive refererende, beskrivende, berettende og kronologisk
 • Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster samt kende til substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform
 • Være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • Vide at sprog er opbygget af ord sætninger, og at der er forskellige ordklasser
 • Bruge ordbog, der angiver bøjningsformer
 • Bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn
 • Skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift samt et begyndende kendskab til sammenbundet skrift
 • Skrive små tekster på computer og kende til de basale skriveredskaber i skolens skriveprogram
 • Giver respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål
 • Forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder

Skrivning

5. – 6. klasse

 • Eleverne skal kunne skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser
 • Skrive refererende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
 • Bruge substantiver, verber, adjektiver, pronominer i korrekt bøjningform i egne tekster og bruge regler for sammensætninger
 • Skelne mellem hel-ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer
 • Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster
 • Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster
 • Bruge illustrerede billeder i egne tekster
 • Skrive sammenbundet, letlæselig brugsskrift med passende hastighed
 • Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejlednings.
 • Bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater