Vedtægter

Procedurer i svære situationer – Friskolen i Lemming

For den selvejende institution
Friskolen i Lemming
Lemming Bygade 2A, 8632 Lemming,
CVR-nr. 26 64 04 07, skolenr. 743031

Sidst godkendte vedtægtsændringer af Børne- og undervisningsministeriet var d. 6. november 2008.
Godkendt på bestyrelsesmøde d. 4. februar 2020
Offentliggjort på hjemmesiden d. 5. februar 2020

Hjemsted og formål

§ 1
Friskolen i Lemming er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Silkeborg Kommune. Skolen er oprettet den 5. december 2001. Skolens adresse er Lemming Bygade 2 a, 8632 Lemming, og den har CVR-nummer. 26640407.I henhold til friskolelovens § 36 a. kan Friskolen i Lemming med Silkeborg Kommunes godkendelse drive en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 20.
§ 2
Skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven, og at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds – og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Jvf værdigrundlaget for Friskolen i Lemming
Stk. 2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed, med baggrund i traditionen efter Grundtvig og Kold, og deres syn på skole, menneskeliv og folkeliv. En skole med fællesskabet som det bærende element, hvor åndsfrihed, ligeværd og to frisind er en forudsætning for udviklingen af det hele menneske. Samarbejdet bygger på den demokratiske tankegang, som kræver ansvarlighed og engagement. Med udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin ønsker skolen at praktisere en undervisning, der stimulerer børnenes naturlige nysgerrighed og lærelyst. Undervisningen skal give plads til forskellighed og styrke børnenes selvværd. Skoledagen skal give børnene fælles oplevelser, som deres egen personlige læring kan videreføres på grundlag af. Oplevelser, der er medvirkende til, at børnenes virkelyst og gå på mod bevares, så børnene bliver ved med at have lysten til skolen for livet.
Læringen skal finde sted på en sådan måde, at alle børnenes kompetencer bibeholdes og udvikles. Dette sker blandt andet ved, at leg, sang og musik, drama og teater bliver centrale elementer i undervisningen. Der undervises i vid udstrækning på tværs af årgange og faggrænser. Det er vigtigt, at børnene kender deres historie, kulturelle arv og baggrund. Megen af denne viden vil børnene få ved den daglige morgensang og fortælling. En forudsætning for læring er tryghed. Denne skal opnås ved, at skolen er kendetegnet af hjemlig hygge, varm atmosfære og overskuelighed. Det er derfor vigtigt, at skolen forbliver lille. Det samlede elevtal må ikke overstige ca. 100, fordelt på fire stamgrupper og en børnehaveklasse.
Skolen tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 8. klasse.
Endvidere er der til skolen knyttet en skolefritidsordning for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Skolefritidsordningen fungerer efter skolens formål og grundholdning i øvrig

Skolens drift

§ 3
Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Stk. 2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold. Dog kan den, der har eleven i pleje, ikke træffe afgørelser om spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.
Stk. 3.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrekredsen, forældre til børn i børnehaven og andre personer med interesse for skolen, herunder dens holdningsmæssige værdier, og som er villig til at bidrage til dens opretholdelse. Optagelse af andre personer end de, der hører til forældrekredsen og har børn i børnehaven, skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indbringes for generalforsamlingen såvel af den, der har modtaget afslag på optagelse, som af et mindretal i bestyrelsen.

§ 5
Medlemsskab giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.
Stk. 2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11, stk. 1.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan suspendere og fratage medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen af såvel den, der er blevet frataget medlemskabet, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Generalforsamling

§ 7
Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen består af de personer, som er medlem af forældre – og skolekreds. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 1. maj. Den indkaldes af bestyrelsen via ugebrevet til forældrekredsen og til skolekredsens medlemmer via annonce i Ekstraposten med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Skolekredsens valg af suppleanter.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for forældrekredsen og skolekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen, jf. herved også valg af tilsynsførende § 6, stk. 3. (Se forretningsordenen) Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.
Stk. 4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der så vidt muligt tilstræbes en ligelig sammensætning af mænd og kvinder

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.
 

Generalforsamling

§ 9
Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf. § 19 og § 20.
Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske herom.
Stk. 3.
Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af dirigenten.
Bestyrelsens sammensætning

§ 10
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til elever på skolen og i børnehaven.
Stk. 2.
Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens 5 medlemmer vælges af og blandt medlemmer i skolekredsen.
Af de skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal der hvert år vælges mindst ét bestyrelsesmedlem blandt forældre til børn i børnehaven.
Skolen har således 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter § 10 stk. 5, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilhørende forældrekredsen, der stemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.
Stk. 3.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt, første gang med 3 efter foretagen lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4.
Bestyrelsens medlemmer kan afsættes i funktionsperioden af det vælgende organ. Dagsordenen for det vælgende organ skal i så fald indeholde et punkt om tillidsafstemning, hvorefter et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan afsættes, hvis det vælgende organ med almindeligt stemmeflertal vedtager et mistillidsvotum til den eller de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde endvidere indeholde et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 5.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de 2 forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af og vælges på stemmer afgivet af forældre i forældrekredsen. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 6.
Der vælges hvert år 3 suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene i forældrekredsen og 2 vælges af og blandt medlemmerne af skolekredsen.
Stk. 7.
Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk i bestyrelsen.
Stk. 8.
Det skal af protokollen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11
Skolens leder, lærere og andre ansatte ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er medlem af forældrekredsen.
Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan få udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.
Stk. 4.
Skolens leder, afdelingsleder ved SFO og børnehave samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan bestemme, at skolelederen, afdelingsleder ved SFO, børnehave og repræsentanten for de ansatte ikke kan deltage i mødet ved behandling af konkrete sager, der vedrører skolelederen eller de ansatte.
Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.
Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte sin formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
Stk. 2.
Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.
Stk. 3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Stk. 4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Enhver af disse har ret til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt personligt frem. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, jf. dog § 16 og § 19, stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens og ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvor vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er bestyrelsen, skolens leder og øvrige ansatte omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og 8 om inhabilitet og tavshedspligt mv.
Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne fastsat i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” samt Ministeriet for Børn og Undervisnings ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” for at være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og skolens vedtægter.
Stk. 2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen vælger skolens revisor, og har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler.
Stk. 4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og § 20.
Stk. 5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale.
Stk. 6.
Bestyrelsen skal omgående underrette Ministeriet for Børn og Undervisning, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 7.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Forældre til elever på skolen, medlemmer af skolekredsen og ansatte ved skolen har dog altid ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.
 

Tegningsret

§ 16
Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer, jf. endvidere § 7, stk. 1.

Skoleleder

§ 17
Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen, jf. § 7, stk. 1. Skolelederen har over for Ministeriet for Børn og Undervisning, skolekredsen, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.
Stk. 2.
Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.
Stk. 3.
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 18
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2.
Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse. Vedtægtsændringerne er gældende når de indeholder oplysninger om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvem der er næstformand, og når de er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med letlæselig skrift og er offentligt gjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelse er fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.
Stk. 2.
Ændringer af vedtægten sker på en ordinær generalforsamling.
Stk. 3.
Vedtægtsændringer, som Ministeriet for Børn og Undervisning skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v., kan besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3´s flertal. Skolekredsen og forældrekredsen skal modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.
Stk. 2.
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra bestyrelsen på en generalforsamling med almindelig stemmeflerhed. Opnås sådant flertal ikke, kan spørgsmålet om skolens ophør mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 12 stk. 5.
Stk. 3.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører skolen med at drive skolevirksomhed i henhold til friskoleloven skal bestyrelsen i overensstemmelse med formålsbestemmelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, skal generalforsamlingen forud for beslutningen om ophør, høres herom
Stk. 4.
§ 20, stk. 2, gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om beslutning om nedlæggelse umiddelbart efter beslutningen er taget og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges.
Stk. 5.
Det påhviler bestyrelsen at give Ministeriet for Børn og Undervisning og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 6.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 7.
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendelse. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

Godkendelse

§ 21
Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.
Stk. 2.
Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand og næstformand. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtægt samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.
Stk. 3.
I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift. Det skal af offentliggørelsen på hjemmesiden fremgå, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens § 19.

Bestyrelsen for Friskolen i Lemming:

Jeppe Søndergaard / formand
 
Stinne Uldum Aaskov/ næstformand
 
Steffen Clausen /kasserer
 
Sif Gjedde / referent
 
Louise Nabe-Nielsen
 
Gry Fogh Kaae Schultz
 
Sophie Rasmussen