Tilsynet på Friskolen

I henhold til lovgivningen har forældrekredsen valgt en tilsynsførende for en fireårig periode.

Den tilsynsførende skal gennem besøg på skolen, hvor undervisningen overværes og gennem samtaler med skolelederen og lærerne om undervisningen generelt, holde sig orienteret med undervisningen.

Der føres ”tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, historie og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (Friskoleloven).

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling.

Den digitalt indberettede tilsynserklæring 2022-2023 

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming marts 2022 til marts 2023.                   

Offentliggjort november 2023

Baggrund for tilsyn:

Indtil udgangen af 2012 bestod tilsynet i to dele: 1) Det skolenære tilsyn, som forældre og forældrebestyrelsen har pligt til selv at føre. 2) Et tilsyn foretaget af en person, der har faglige og pædagogiske forudsætninger, der sætter en i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau eller som er blevet certificeret af ministeriet til at føre tilsyn. Fra d. 17 januar i år udstikker ministeriet de overordnede rammer for tilsyn, som skal tilse, som det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give en undervisning,

som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og det er blevet muligt at skolen at erstatte den valgte tilsynsførende med en selvevaluering efter en godkendt model.

Der er krav om at den valgte person

• skal beherske dansk i skrift og tale,

• ikke må tilhøre forældrekredsen,

• ikke må være medlem af bestyrelsen,

• ikke må være ansat på skolen,

• ikke må være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,

• og ikke må ikke være gift eller nært beslægtet med personer, der er nævnt.

Samlet set er der fire niveauer, som omfatter Friskolen i Lemming: Forældretilsynet, forældrebestyrelsens eksterne tilsyn og Undervisningsministeriet målrettede og yderligere tilsyn.

Forældrebestyrelsen skal vælge en sådan person til det eksterne tilsyn for en periode på højst fire år. Ifølge UVM’s vejledning skal tilsynet bestå i mindst et besøg, svarende til en skoledag. Jeg har fungeret som tilsynsførende igennem de sidste syv år og har almindeligvis været på skolen 1-2 gange, i halve og hele skoledage. (jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 275 af 5. april 2011 om friskoler og private friskoler kap 3)

Den digitalt indberettede tilsynserklæring 2020-2021 

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming marts 2019 til marts 2020.                   

Offentliggjort d.28. juni 2020

Tilsynserklæring 2020-2021

Tilsynserklæring 2020-2021

Skole:

Friskolen i Lemming
Lemming Bygade 2
8632 Lemming

Tilsynsførende:

Bente Bjørnkjær

Som så meget andet det forgangne år så har det det også været en noget andet opgave at føre tilsyn.
Ministeriet har pointeret, at der er mange måder at føre tilsyn på – orientere sig på skolens hjemmeside for at se hvilke planer der er lavet og hvilken kommunikation, der er gået ud til forældre og elever samt kommunikation med skolens ledelse og ansatte uden fysisk fremmøde. Og selvom dette også er sket, så er jeg alligevel rigtig glad for, at det lykkedes at komme på besøg den 29. september, for det giver naturligvis mest, når man både møder børn og voksne og er vidne til samspillet i og omkring undervisningen.
Ved besøget i september kom jeg ind midt i en danskfaglig emneuge, som blev udfoldet på meget forskellige måder og niveauer fint tilpasset børnenes alder og klassetrin. Der var plads til mange spændende emner og input undervejs og bl.a. havde de i store-gruppe fokus på online etik, og hvordan de sociale-medier er en del af deres sociale liv. Det blev undervejs konstateret, at nogle temaer var oplagte at tage op på et forældremøde.
Jeg havde besluttet at årets tema overordnet skulle være evaluering.
Jeg havde en rigtig fin samtale i forhold til brugen af terminsprøver, hvor hovedsigtet i 8. klasse dels var, at børnene skulle gøre sig erfaringer med prøveformen og dels at give læreren indsigt i, hvor der var faglige huller, som efterfølgende kunne få ekstra fokus. Det er tænkt som en lærings-mulighed for både elever og lærere fremfor en måling af standpunkt i prøve-øjeblikket. Erfaringerne var generelt positive, og det er et tiltag, som lærerne vil benytte sig af fremadrettet, når det giver mening.

 Udover de sædvanlige kriterier, som jeg som tilsynsførende skal notere mig, og som Friskolen i Lemming til fulde lever op til, er der i år tilføjet yderligere 4 spørgsmål i den endelige tilsynserklæring:

Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?
Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?
Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?
Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?
Skolens procedure og tænkning her følger skolens værdier og grundlag og giver ingen anledning til anmærkninger.

 M.h.t. on-line, hjemme eller nød-undervisning (kært barn har mange navne) har det været en udfordring, at man som underviser ikke har den samme føling med eleverne som ved fysisk-samvær. På trods af det og med teknikken som benspænd så er det lykkedes at gennemføre undervisning i mange forskellige fag med søde og langt hen ad vejen positive elever, som bestemt har gjort deres bedste. Den mundtlige del af specielt sprogfag opleves som det, der har haft de sværeste betingelser.

 

Således observeret og vurderet.
Marts 2021

 

Bente Bjørnkjær

Den digitalt indberettede tilsynserklæring 2020-2021 

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming marts 2019 til marts 2020.                   

Offentliggjort d.28. juni 2020