Dansk

Delmål for 0.-2. klasse

Læsning

0. klasse

Formål:

At skabe de bedst mulige betingelser for at styrke og udvikle sproglige færdigheder med henblik på den fremtidige læring i skriftsproget.

Mål:

Det forventes i løbet af skoleåret at barnet lærer:

at anvende det mundtlige sprog aktivt med begreber og sætninger

at fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb med støtte

at lytte aktivt til oplæsning og fortælling

at rime med ord

at finde og skrive eget navn

at en tekst er opbygget af ord og sætninger

at ord er opbygget af bogstaver

at kende læseretningen

at skelne sprogets lyde

at kende bogstavers navn, lyd, artikulation, form

følgende ords betydning: vokal, konsonant, fonem.

at sproget skaber venskaber og kontakt

Forældre forventes at: synge med barnet, læse historier og gentage dem, gå på biblioteket, lave bøger selv, lave sjove rim og vers, fortælle vittigheder/gåder, spille spil, anvende indlæringsprogrammer på pc.

1.klasse

Formål:

At stimulere barnets læse- og skrivelyst på samme tid

At give barnet mulighed for at erfare at læsning og skrivning kan give oplevelser og viden.

Mål:

I løbet af skoleåret forventes det at barnet lærer:

at fortælle et faktisk eller fiktivt hændelsesforløb uden hjælp

at skrive små historier

at læse enkle tekster

at beherske alfabetet (artikulation, lyd, navn og form)

at finde, tilføje og fjerne forlyd i lydrette ord.

at opdele kendte ord i fonemer og stavelser

at høre forskel mellem kort og lang vokal

at bogstaver ikke altid udtales ens

at skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift - kende skriveretningen

Forældre forventes at:

læse højt - høre børnene læse

støtte læselektier. (læseindlæring kræver megen træning, mange gentagelser af de samme ord og tekster - hver dag.)

gå på biblioteket.

2.klasse

Formål:

At barnet har lyst og interesse for at læse og skrive

At barnet anvender læsning og skrivning i hverdagen

At barnet bruger læsning som kilde til oplevelse og information.

Mål:

I løbet af skoleåret forventes det at barnet lærer:

at formidle indholdet af læste og skrevne tekster

at skrive historier, huskesedler, beskeder og breve

at læse relevante tekster

at anvende relevante og brugbare afkodningsstrategier

at anvende vokaltrappen med hjælp

stifte bekendtskab med de fire ordklasser: navneord, tillægsord, udsagnsord og egenavne

Forældre forventes at:

Læse højt - høre børnene læse

Støtte læselektier

Gå på biblioteket

 

Delmål for 3.-6. klasse

Sproget

Friskolen i Lemming

3.-4. klasse:

Eleverne skal kunne:

Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse.

Fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama, debat, argumentation, kommentarer, information, forespørgsel, interview

Bruge sproget til at udtrykke sig forståeligt, sagligt og sammenhængende samt kende til sprogets poetiske funktion og øve sig i at bruge sproget som samarbejdende og konfliktløsende arbejdsredskab.

Der arbejdes med elevens begrebsdannelse og færdighed i mundtlig fremstilling. En bevidstgørelse af, at ordene, der danner sproget, får betydning alt afhængig af, hvordan de sættes sammen.

Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog. Vide hvad en sætning er og kende til de forskellige ordklasser.

Kunne forholde sig til sit eget sprog, hvor man kan udtrykke sig emotionelt. Bevidstgørelse og udvidelse af mekanismerne omkring sproget. En opdagelse af, at sproget kan klare mange unødige konflikter

Samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer.

Artikulere tydeligt og bruge kropssprog i det mundtlige udtryk.

Lytte aktivt til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortællen.

Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst

Tale om og udøve billeder

5.-6. klasse:

 

Lytte aktivt til eventyr, sagn, myter, sange, salmer og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål.

Bruge sproget til at udtrykke sig forståeligt, sagligt, klart og sammenhængende. Samt have en viden om sprogets poetiske funktion og mestre argumentationen

Fortælle, hvad de er optaget af og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama, debat, argumentation, kommentarer, information, forespørgsel, interview.

Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.

Kunne forholde sig til sit eget sprog, hvor man kan udtrykke sig emotionelt – bevidstgørelse og udvidelse af mekanismerne omkring sproget. En bevidsthed om at sproget kan bruges til konfliktløser, argumentation, diskussion, samtale og en større forståelse af sig selv.

Fremlægge en længere mundtlig præsentation.

Lytte aktivt til andre elevers og lærerens oplæsning og fremlæggelse og stille kritiske spørgsmål.

Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form.

Bruge kropssproget og stemmen som udtryksmiddel afpasset efter genrer.

Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen bla.i stikordsform og ved plancher.

Udtrykke sig i sværere produktioner med billeder, lyd og tekst

Tale om og udøve billeder

Fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer en mindre forsamling.

Delmål for 3.-6. klasse

Læsning

Friskolen i Lemming

3.-4. klasse:

Eleverne skal kunne læse meget og læse mange varierede og differentierede teksttyper. Læselysten skal stimuleres ved at give eleverne materiale på eget niveau. Det er vigtigt, at elevernes lyst til at læse fastholdes.

Arbejdsformen veksler mellem individuel læsning, to sammen og læsning i mindre og større grupper.

Læsestoffet hentes fra et alsidigt udbud af fiktive og ikke fiktive tekster skrevet for aldersgruppen, men i varierende sværhedsgrad.

Læsningen skal foregå ud fra bøger, byskilte, computer og fjernsyn.

Eleverne skal stifte bekendtskab med romaner, digte, noveller, myter, sagn, sange og salmer

Vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster.

Alt afhængig af elevens udgangspunkt, skal der bruges forskellige og aktuelle læsestrategier.

Stifte bekendtskab med og kunne tale om genre, hovedindhold, tid sted, personer og handling i tekster evt. relatere dem til virkeligheden.

5.-6. klasse

Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning af læsehastigheden og forståelse af teksten. Det kræves nu, at teksterne både er skønlitterære og faglige. Det er stadigvæk vigtigt, at eleverne får læsestof, som passer til deres niveau. Man skal kunne fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, resume og referat.

Arbejdsformen veksler nu mellem fælles oplæsning på klassen og læsning på egen hånd.

Stadigvæk veksles mellem fiktive og ikke fiktive tekster. Bearbejdningen af teksterne foregår mundtligt eller skriftligt via notater eller logbog. Video, lyd og billede er endvidere et medie, eleverne skal kende.

Eleverne skal stifte bekendtskab med nyere og ældre litteratur. De skal kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne. Fiktive tekster som romaner, noveller, eventyr, digte myter, sagn, sange salmer og børnelitteratur.

Have en viden om genre, hovedindhold, handlingsforløb, fortælleforhold, temaer, komposition, person – og miljøskildring i teksterne.

Vide hvad en sætning er, hvordan den er bygget op, skelne mellem hel – og ledsætninger og kende til de forskellige ordklasser og deres funktion i sproget, samt have en fornemmelse af småordenes betydning.

Ikke fiktive tekster som aviser, fagbøger, brugsanvisninger, opskrifter.

Anden fiktion som drama, film, video, tegnefilm, tegneserier, computerspil, billede, lyd og tekst i forskelligartede produktioner.

Forstå lette norske og svenske tekster

Fortolke og perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbare oplevelser og begynde analytisk forståelse i samspil.

Søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.

Delmål for 3. – 6. klasse

Skrivning

Friskolen i Lemming

3. – 4. klasse

Skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr

Skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, viden, oplevelser, billeder og læste tekster

Skrive refererende, beskrivende, berettende og kronologisk

Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster samt kende til substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform

Være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster

Vide at sprog er opbygget af ord sætninger, og at der er forskellige ordklasser

Bruge ordbog, der angiver bøjningsformer

Bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn

Skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift samt et begyndende kendskab til sammenbundet skrift

Skrive små tekster på computer og kende til de basale skriveredskaber i skolens skriveprogram

Giver respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål

Forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder

5. – 6. klasse

Eleverne skal kunne skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer

Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser

Skrive refererende, berettende, kommenterende og argumenterende

Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst

Bruge substantiver, verber, adjektiver, pronominer i korrekt bøjningform i egne tekster og bruge regler for sammensætninger

Skelne mellem hel-ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget

Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer

Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster

Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster

Bruge illustrerede billeder i egne tekster

Skrive sammenbundet, letlæselig brugsskrift med passende hastighed

Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik

Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejlednings.

Bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater

Del – og slutmål for 7.-9. klasse

sproget

Friskolen i Lemming

Delmål:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion

vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen

fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten

udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation

bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript

lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling

fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer

forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Slutmål:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen

udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

bruge kropssprog, og stemme i en form, der passer til situationen

bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor

lytte aktivt og analytisk både i samtale, fortælling og ved længere mundtlig fremstilling

lytte til norsk og svensk med forståelse.

Del og slutmål for 7.-9. klasse

Det skrevne sprog

Friskolen i Lemming

Delmål:

Det skrevne sprog - læse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning.

benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet, oversigtslæse, punktlæse og nærlæse

fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater

læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form

læse norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog - skrive:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet

skrive sammenhængende, klart, bevidst reflekterende og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen

skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.

indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen og styrer skriveprocessen fra idé til færdig tekst

forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster

Slutmål:

Det skrevne sprog – læse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie

fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form

forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier

opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler

forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål

læse norske og svenske tekster med forståelse.

Det skrevne sprog – skrive:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen

udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst

anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster

Slut – og delmål for 7.-9.kl.

sprog, kommunikation og litteratur

Friskolen i Lemming

Delmål:

Sprog, litteratur og kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion

gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation

forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed

gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem

kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget. Kende til sprogets udvikling og mangfoldighed.

anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne

vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider

fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer

kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion

gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster m.v.

udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form,

Slutmål:

Sprog, litteratur og kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen

tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning

have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og

etik.

gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation

tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling

gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer

fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse

gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen

tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik

anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive

udtryksformer og multimedier der passer til situationen

søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en passende form

søge information på en hensigtsmæssig måde i forskellige medier

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com