Matematik

Vi gør opmærksom på, at i faget matematik følger vi i første omgang folkeskolens slut - og delmål:

Trinmål for faget Matematik

Efter 3. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet

bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater

kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion

arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division

kende til eksempler på brug af decimaltal, bl.a. i forbindelse med penge og enkle brøker som en halv og en kvart.

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser

arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning

undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri

arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt

undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge

kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen

indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber

behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer

opnå erfaringer med "tilfældighed" gennem spil og eksperimenter.

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer

arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk

beskrive enkle løsningsmetoder, bl.a. ved hjælp af tegning

kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik

anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer

samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes

gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre.

Efter 6. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

kende til de hele tal, decimaltal og brøker

benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse

kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter

benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger

anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger

arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter

kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner

kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer

regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge

arbejde med "forandringer" og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre

kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning.

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre

undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen

kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet

arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse

kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder

ndersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand

måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer

tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer.

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge

anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk

anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv

arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb

beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer

indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer

foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår.

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer

beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater

opstille hypoteser, og efterfølgende ved at "gætte og prøve efter" medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer

formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber

samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning

undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer.

Efter 9. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal

kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel

arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse som led i opbygning af en generel talforståelse

benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger

anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning

benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang

forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable

kende og anvende procentbegrebet

regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer

undersøge og beskrive "forandringer" og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre

kende funktionsbegrebet

bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder

løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder.

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber

fremstille tegninger efter givne forudsætninger

benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed

forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden

undersøge, beskrive og vurdere sammenhænge mellem tegning og tegnet objekt

kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum

kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens

udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras' sætning

arbejde med enkle geometriske beviser

benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer.

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge

behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår

foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger

arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb

arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår

opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.

arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning

udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren

kende det statistiske sandsynlighedsbegreb

benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold

anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig måde.

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk

problemformulere, beskrive fremgangsmåder og angive løsninger på forståelig vis, såvel skriftligt som mundtligt

benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer og formulere resultater af den faglige indsigt, der er opnået

vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art

samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik

anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer

benytte variable og symboler, når regler og sammenhænge skal bevises

benytte geometrisk tegning til at formulere hypoteser og gennemføre ræsonnementer

forstå, at valget af en matematisk model kan afspejle en bestemt værdinorm

veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger.

 

Slutmål for faget Matematik

Efter 9./10. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

anvende tal i forskellige sammenhænge

arbejde med forskellige skrivemåder for tal

udvikle og benytte regneregler

bestemme størrelser ved måling og beregning

læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem

vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning.

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen

arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser

tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning

undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer.

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer

bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed

arbejde med grafiske fremstillinger

anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger

forholde sig til sandsynligheder

erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller.

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer

argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger

vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning

overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art*

benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende generelle sammenhænge

veksle mellem praksis og teori

anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af præcision

bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagudtryk.

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com