Samfundsfag

Samfundsfag

(Vi lægger os op ad folkeskolens slutmål)

Menneske og stat

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

beskrive hovedtræk i grundloven som fundament for det danske demokrati

gøre rede for politiske beslutningsprocesser og interesserne bag dem

diskutere statens rolle i forhold til økonomisk udvikling og politik

gøre rede for staten som rammesætter for borgere, kommuner og amter

forholde sig til den danske stats rolle i det internationale samfund.

Menneske og samfund

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

diskutere det enkelte menneskes rolle i grupper og fællesskaber, herunder relationer mellem kønnene

give eksempler på arbejdsmarkedets udvikling i samspil med produktions- og erhvervsstruktur

gøre rede for de krav, som et dynamisk samfund stiller til udvikling af kompetencer

gøre rede for sammenhængen mellem indkomst, skat, velfærd og forbrug

kende til unges forhold i Europa.

Menneske og kultur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

gøre rede for, hvordan værdier og normer dannes i et samspil mellem mennesker

sætte sig ind i værdier, der ligger til grund for forskellige religioner, normer og livsformer

forklare baggrunden for nationalisme

kende til og forholde sig til globalisering.

Menneske og natur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

forholde sig til naturen som en æstetisk og økonomisk ressource

diskutere og reflektere over økologiske problemstillinger lokalt, nationalt og globalt

diskutere forestillingen om menneskets ret til naturen.

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com