Friskolen i Lemming

Samfundsfag

(Vi lægger os op ad folkeskolens slutmål)

Menneske og stat

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive hovedtræk i grundloven som fundament for det danske demokrati
 • gøre rede for politiske beslutningsprocesser og interesserne bag dem
 • diskutere statens rolle i forhold til økonomisk udvikling og politik
 • gøre rede for staten som rammesætter for borgere, kommuner og amter
 • forholde sig til den danske stats rolle i det internationale samfund.

Menneske og samfund

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • diskutere det enkelte menneskes rolle i grupper og fællesskaber, herunder relationer mellem kønnene
 • give eksempler på arbejdsmarkedets udvikling i samspil med produktions- og erhvervsstruktur
 • gøre rede for de krav, som et dynamisk samfund stiller til udvikling af kompetencer
 • gøre rede for sammenhængen mellem indkomst, skat, velfærd og forbrug
 • kende til unges forhold i Europa.

Menneske og kultur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for, hvordan værdier og normer dannes i et samspil mellem mennesker
 • sætte sig ind i værdier, der ligger til grund for forskellige religioner, normer og livsformer
 • forklare baggrunden for nationalisme
 • kende til og forholde sig til globalisering.

Menneske og natur

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forholde sig til naturen som en æstetisk og økonomisk ressource
 • diskutere og reflektere over økologiske problemstillinger lokalt, nationalt og globalt
 • diskutere forestillingen om menneskets ret til naturen.