Tilsynet på Friskolen

Tilsyn:

I henhold til lovgivningen har forældrekredsen valgt en tilsynsførende for en fireårig periode.

Den tilsynsførende skal gennem besøg på skolen, hvor undervisningen overværes og gennem samtaler med skolelederen og lærerne om undervisningen generelt, holde sig orienteret med undervisningen.

Der føres ”tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, historie og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (Friskoleloven).

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling.

_________________________________________________________________

Den digitalt indberettede tilsynserklæring 2019-2020 SE HER

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming marts 2019 til marts 2020.                   

Offentliggjort d.28. juni 2020

Baggrund for tilsyn:

Indtil udgangen af 2012 bestod tilsynet i to dele: 1) Det skolenære tilsyn, som forældre og forældrebestyrelsen har pligt til selv at føre. 2) Et tilsyn foretaget af en person, der har faglige og pædagogiske forudsætninger, der sætter en i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau eller som er blevet certificeret af ministeriet til at føre tilsyn. Fra d. 17 januar i år udstikker ministeriet de overordnede rammer for tilsyn, som skal tilse, som det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give en undervisning,

som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og det er blevet muligt at skolen at erstatte den valgte tilsynsførende med en selvevaluering efter en godkendt model.

Der er krav om at den valgte person

• skal beherske dansk i skrift og tale,

• ikke må tilhøre forældrekredsen,

• ikke må være medlem af bestyrelsen,

• ikke må være ansat på skolen,

• ikke må være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,

• og ikke må ikke være gift eller nært beslægtet med personer, der er nævnt.

Samlet set er der fire niveauer, som omfatter Friskolen i Lemming: Forældretilsynet, forældrebestyrelsens eksterne tilsyn og Undervisningsministeriet målrettede og yderligere tilsyn.

Forældrebestyrelsen skal vælge en sådan person til det eksterne tilsyn for en periode på højst fire år. Ifølge UVM’s vejledning skal tilsynet bestå i mindst et besøg, svarende til en skoledag. Jeg har fungeret som tilsynsførende igennem de sidste syv år og har almindeligvis været på skolen 1-2 gange, i halve og hele skoledage. (jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 275 af 5. april 2011 om friskoler og private friskoler kap 3)

Tilsynserklæring 2019-2020

Skole:

Friskolen i Lemming
Lemming Bygade 2
8632 Lemming

Tilsynsførende:

Bente Bjørnkjær

Jeg har i skoleåret 2019/20 besøgt skolen to gange – den 22. november samt den 18. februar.

Uanset om man kommer anmeldt eller uanmeldt, oplever jeg imødekommenhed og stor lyst til at fortælle, hvad der rører sig i undervisningen og på skolen generelt – det gælder både børn og voksne.
Udover at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen, så brugte skolen også musikundervisningen i storegruppe til at øve til "Skolernes Nytårskoncert" i Silkeborg.
Det er dejligt at opleve, at Friskolen i Lemming på den måde interagerer med andre skoler og lokalområdet
Fra mit besøg under forestillingsugen vil jeg fremhæve, at her opleves det forpligtende fællesskab i fuld skala. Og så inddrages førskolebørnene, når det er muligt og relevant, så de er trygge på skolen inden skolestart.
Her er tale om en skole med stor fokus på det gode børne- og skoleliv.
Børnene lærer, mens de lærer alt det, der beskrives med fagformål, at stå frem foran hele skolen, at vente på tur, at kere sig om det fælles tredje og fællesskabets betydning - med tilpassede krav og løfter om medbestemmelse og ansvar.
Corona kom, og det blev derfor ikke til det aftalte tredje besøg, hvor temaet skulle have været evaluering. Temaet overflyttes til det kommende skoleår.

Bente Bjørnkjær
Juni 2020

 

 

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com