Tilsynet på Friskolen

Tilsyn:

I henhold til lovgivningen har forældrekredsen valgt en tilsynsførende for en fireårig periode.

Den tilsynsførende skal gennem besøg på skolen, hvor undervisningen overværes og gennem samtaler med skolelederen og lærerne om undervisningen generelt, holde sig orienteret med undervisningen.

Der føres ”tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, historie og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (Friskoleloven).

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling.

_________________________________________________________________

Den digitalt indberettede tilsynserklæring 2018: SE HER

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming marts 2017 til marts 2018.                   

Offentliggjort d.23. marts 2018

Baggrund for tilsyn:

Indtil udgangen af 2012 bestod tilsynet i to dele: 1) Det skolenære tilsyn, som forældre og forældrebestyrelsen har pligt til selv at føre. 2) Et tilsyn foretaget af en person, der har faglige og pædagogiske forudsætninger, der sætter en i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau eller som er blevet certificeret af ministeriet til at føre tilsyn. Fra d. 17 januar i år udstikker ministeriet de overordnede rammer for tilsyn, som skal tilse, som det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give en undervisning,

som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og det er blevet muligt at skolen at erstatte den valgte tilsynsførende med en selvevaluering efter en godkendt model.

Der er krav om at den valgte person

• skal beherske dansk i skrift og tale,

• ikke må tilhøre forældrekredsen,

• ikke må være medlem af bestyrelsen,

• ikke må være ansat på skolen,

• ikke må være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,

• og ikke må ikke være gift eller nært beslægtet med personer, der er nævnt.

Samlet set er der fire niveauer, som omfatter Friskolen i Lemming: Forældretilsynet, forældrebestyrelsens eksterne tilsyn og Undervisningsministeriet målrettede og yderligere tilsyn.

Forældrebestyrelsen skal vælge en sådan person til det eksterne tilsyn for en periode på højst fire år. Ifølge UVM’s vejledning skal tilsynet bestå i mindst et besøg, svarende til en skoledag. Jeg har fungeret som tilsynsførende igennem de sidste syv år og har almindeligvis været på skolen 1-2 gange, i halve og hele skoledage. (jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 275 af 5. april 2011 om friskoler og private friskoler kap 3)

Tilsynserklæring 2017/18

Skole:

Friskolen i Lemming
Lemming Bygade 2
8632 Lemming

Tilsynsførende:

Birte Fahnøe Lund
Nørremarksvej 50
5762 Vester Skerninge

Antal tilsynsbesøg: Der er udført 2 dages tilsyn den 5. og 6. marts 2018

 

Klasser og fag:
Der er ført tilsyn i følgende klasser og fag
 
• 0. klasse dansk – leg med bogstaver
• 1. og 2. klasse dansk
• 3. og 4. klasse dansk
• 5. og 6. klasse matematik
• 7. og 8. klasse matematik og engelsk
 
Tilsynet er foregået på følgende måde:
Forud for mine tilsynsbesøg har jeg grundigt orienteret mig på skolens hjemmeside. Det fremgår meget tydeligt, hvilket værdigrundlag og menneskesyn skolen bygger på, nemlig det grundtvigske menneskesyn med særlig vægt på hans frihedsbegreb forstået som samvittighedsfrihed, religionsfrihed og ytringsfrihed.
Glade børn lærer bedst er et gennemgående udsagn på hjemmesiden, der overordnet beskriver skolens undervisningsmiljø. Den lille film på skolens hjemmeside viser med al tydelighed, hvad der er årsagerne til, at børnene føler sig trygge, glade og værdsatte. Dertil kommer en klar beskrivelse af skolens undervisningsmiljø, hvor det fremgår, hvordan eleverne inddrages i forskellige beslutningsprocesser fx ved det ugentlige fællesmøde for alle elever og i elevrådet. Desuden er fagplaner, temauger, traditionelle fester, lejrskoler med mere beskrevet fyldestgørende.
Jeg har haft samtaler med skolens lærere og ledere før og efter overværelse af undervisningen. De ansatte har sat mig grundigt ind i de pædagogiske og didaktiske overvejelser, der ligger til grund for deres undervisning samt orienteret mig om de materialer, bogsystemer og IT, der benyttes.

 

Vurdering af elevernes standpunkt:
Det er min vurdering og klare overbevisning at elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 
Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:
Friskolen i Lemming tilbyder eleverne et samlet undervisningstilbud, der lever op til de krav, undervisningsministeriet stiller. Desuden er der hver dag fortælling på skolen i forbindelse med morgensang. I den fælles fortælletime lytter børnene til temaer/fortællinger inden for historie, religion, litteratur, myter, sagn samt aktuelle emner af almendannende karakter. At samles til morgensang og fortælling styrker fællesskabet blandt store og små elever, så de passer på hinanden i frikvartererne og i andre samarbejdssituationer. Den daglige fortælletime giver ligeledes børnene en fælles referenceramme i et samfund, der er præget af hurtige skift, og konstante forandringer, hvor det kan være svært at finde sin identitet.

 

Friskolens undervisningsmiljø:
Friskolen i Lemming er et godt og trygt sted for børn at være. Der er en nær og tillidsfuld relation mellem børn og voksne, hvilket medvirker til at skabe et godt læringsmiljø - for glade børn lærer bedst. Det er tydeligt, at eleverne respekterer hinandens forskelligheder, og at det er helt naturligt, at de hjælper hinanden i undervisningssituationer. Det er en stor glæde at opleve børnenes frimodighed og engagement i undervisningen. En frimodighed, der bl.a. kommer til udtryk som mod til at udtrykke egne holdninger uden at frygte for negative reaktioner fra andre elever og lærere.
 
Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med demokrati og folkestyre:
Det fremgår tydeligt i hverdagslivet, at eleverne inddrages i beslutninger, hvor det er relevant, naturligvis med hensyntagen til alder og modenhed. Den gensidige respekt og tillid blandt børn og voksne giver et helt naturligt rum for, at eleverne kan komme med ideer og forslag i de åbne opgaver, der er i undervisningen.
At blive inddraget i beslutningsprocesser og lyttet til, er en væsentlig forudsætning for at have mod til at være en aktiv medspiller i samfundslivet.
Med frihed følger også ansvar. Børnene på Friskolen i Lemming har sammen med lærerne ansvaret for, at deres fælles skoler fremstår pæn og ryddelig til det fælles bedste.
 
Det er en fornøjelse at være tilsynsførende på Friskolen i Lemming og opleve, at det Grundtvig-Koldske idegrundlag, med de værdier det indebærer, leves blandt børn og voksne på skolen.
 
Undervisningssproget er dansk:
Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

 

Birte Fahnøe Lund
Certificeret tilsynsførende
Nørremarksvej 50
5762 Vester Skerninge
 

 

 

 

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com