Tilsynet på Friskolen

Tilsyn:

I henhold til lovgivningen har forældrekredsen valgt en tilsynsførende for en fireårig periode.

Den tilsynsførende skal gennem besøg på skolen, hvor undervisningen overværes og gennem samtaler med skolelederen og lærerne om undervisningen generelt, holde sig orienteret med undervisningen.

Der føres ”tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, historie og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (Friskoleloven).

Den tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. Dette sker på skolens årlige generalforsamling.

_________________________________________________________________

Den digitalt indberettede tilsynserklæring 2018-2019 SE HER

Tilsynserklæring for Friskolen i Lemming marts 2017 til marts 2018.                   

Offentliggjort d.23. marts 2018

Baggrund for tilsyn:

Indtil udgangen af 2012 bestod tilsynet i to dele: 1) Det skolenære tilsyn, som forældre og forældrebestyrelsen har pligt til selv at føre. 2) Et tilsyn foretaget af en person, der har faglige og pædagogiske forudsætninger, der sætter en i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau eller som er blevet certificeret af ministeriet til at føre tilsyn. Fra d. 17 januar i år udstikker ministeriet de overordnede rammer for tilsyn, som skal tilse, som det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give en undervisning,

som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og det er blevet muligt at skolen at erstatte den valgte tilsynsførende med en selvevaluering efter en godkendt model.

Der er krav om at den valgte person

• skal beherske dansk i skrift og tale,

• ikke må tilhøre forældrekredsen,

• ikke må være medlem af bestyrelsen,

• ikke må være ansat på skolen,

• ikke må være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,

• og ikke må ikke være gift eller nært beslægtet med personer, der er nævnt.

Samlet set er der fire niveauer, som omfatter Friskolen i Lemming: Forældretilsynet, forældrebestyrelsens eksterne tilsyn og Undervisningsministeriet målrettede og yderligere tilsyn.

Forældrebestyrelsen skal vælge en sådan person til det eksterne tilsyn for en periode på højst fire år. Ifølge UVM’s vejledning skal tilsynet bestå i mindst et besøg, svarende til en skoledag. Jeg har fungeret som tilsynsførende igennem de sidste syv år og har almindeligvis været på skolen 1-2 gange, i halve og hele skoledage. (jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 275 af 5. april 2011 om friskoler og private friskoler kap 3)

Tilsynserklæring 2018/19

Skole:

Friskolen i Lemming
Lemming Bygade 2
8632 Lemming

Tilsynsførende:

Bente Bjørnkjær

Klovborg

Jeg har besøgt skolen tre gange siden sidste generalforsamling, nemlig den
29. maj, den 6. november og den 25. januar.
Her oplever jeg kompetent og nærværende undervisning med tidssvarende
undervisningsmaterialer og voksne, der har noget på hjertet.
Jeg har haft spændende drøftelser med lærere og ledere om brugen af
undervisningsportaler i stedet for eller som supplement til fysiske bøger, om
friheden til at strukturere timerne i fagene på måder, der giver bedst mening
her og om specialundervisning og rummelighed og om at turde sige, at vi ikke
nødvendigvis er det bedste skoletilbud til alle.
Jeg har deltaget i morgensamlingen og mærket, at det er alvorligt, at historien
og mytologien skal fortælles ind i fællesskabet, og at det vil man noget med
her på Friskolen i Lemming.
Jeg har deltaget i fredagssamlingen, hvor børnene møder muligheden for at
deltage aktivt i en demokratisk proces. Der var 9 punkter - fire fra de voksne
og fem fra børnene. Alle - både punkter og mennesker - blev taget alvorligt.
Jeg oplever en skole, hvor der er helt styr på, hvorfor man gør, som man gør.
Der er tydelig mening, og de vil noget med jeres børn.
Og ja, undervisningssproget er dansk, det faglige niveau svarer fint til, hvad
man almindeligvis vil forvente i folkeskolen og der bliver ikke gjort forskel på
drenge og piger.
Der er god stemning på Friskolen i Lemming  - også når man kommer uanmeldt
- og jeres børn vil meget gerne fortælle om, hvad de lærer og laver, når jeg
går rundt mellem dem i undervisningen. På den måde er alle både børn og
voksne - medvirkende til, at jeg kan passe det hverv I forældre har valgt mig
til - og det er hermed gjort for det forgangne år. Tak.

 

Klovborg, den 20. marts 2019

 

 

 

 

Friskolen i Lemming - Lene og Ole Kamp- skoleledere | CVR: 26640407 | Lemming bygade 2a, 8632 Lemming  | Tlf.: 8685 9333 | friskolenilemming@gmail.com